ژئوپلتیک، مسأله مرزها است، و در خاورمیانه مرزها بی‌ثبات هستند: نه فقط مرزهای جغرافیایی واحدهای سیاسی که مرزبندی‌ها و صف‌بندی‌های گروههای متخاصم، پیوسته و مداوم در حال جابه جا شدن است. دوست دیروز، دشمن امروز است، و خصم سابق، متحد تازه.

داعش در آستانه نابودی نهایی است؛ جنگ در سوریه تمام شده، اما نقشه صلح هنوز پدیدار نشده است. تقسیمات جغرافیایی به گونه‌ای نیست که بتواند همه نیروهای خارجی حاضر در جنگ را راضی کند. و به همین خاطر، قلمروهای سیاسی و نظامی هنوز همچون تپه‌های شنی متزلزل و در حال جابه‌جایی‌اند.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More