دکتر عکاشه پدر زلزله شناسی ایران: « من قویا به این باور دارم که اگر زلزله تهران رخ بدهد تعداد کشته‌ها میلیونی خواهد بود و تهران برای حداقل ۱۰سال تعطیل خواهد شد!

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More