زهراب

2 +
Source: Youtube

فدای تو یا زهراب

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
Dakho Dakho (@Dakho) Pinned comment
فرهنگ پرادوکسیکال در عصر ابتذال
با یک ملت خوشحال فدای تو یا زهراب

صب کله پاچه با دار گشنه پا سفره ى افطار
سلفی با کودک کار فدای تو یا زهراب

زامبیای بازاری تنفس اجباری
کارگر انتحاری فدای تو یا زهراب

فاشیسم آمریکایی اسپرم آریایی
عرق به جای چایی فدای تو زهراب

فدای تو زندگى و وجود و عمر و جان ما
سگ کوی تبربت و تویی تو آب و نان ما

فدای تار مو تو همه کس وشعور ما
تویى تو ثروت و سیاست و همه غرور ما

زهراب زهراب زهراب زهراب زهراب

دیالکتیک کربلایى فلسفه عاشورایی
بورژوازى خدایی فداى تو یا زهراب

کوروش با چفیه رهبر سکس توی حرم مطهر
مجلس شورای انتر فدای تو یا زهرا

فوتبالیست سیاسی هنر یعنی آغاسی
دلواپسان عاصی فدای تو یازهراب

فاحشهى انقلابى
روشنفکر قلابى

دموکراسى با زور لابى
فدای تو یا زهراب

فدای تو زندگى و وجود و عمر و جان ما
ما سگ کوی تبربت و تویی تو آب و نان ما

فدای تار مو تو همه کس وشعور ما
تویى تو ثروت و سیاست و همه غرور ما

زهراب زهراب زهراب زهراب ...
See More
1 +
 
More