اما برقراری شرایطی دور از جنگ و کشتار و ناامنی ، حتی درصلح بدست آمدە در نتیجە توافقات قدرت های بزرگ هم ، این امکان میتواند فراهم گردد کە مردم پیگیری خواستهای خود برای تأمین صلح پایدار، آزادی و بهبود شرایط سخت زندگی، در شرایط بهتری از سر گیرند.
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More