مناسبت برپایی جشن و شادی مردم همواره کابوس رژیم اسلامی بوده است. با نزدیک شدن به پایان سال و آماده شدن مردم و جوانان در سراسر ایران برای برگزاری مراسم های چهارشنبه سوری و نوروز، مقامات انتظامی، امنیتی و اجرایی رژیم به دست و پا می افتند که تجمع های مردم را برهم بزنند و نگذارند که به مناسبت نوروز خنده و شادی و نشاط به هیچ جمعی راه یابد. آنها که از سایه خود نیز می ترسند، نگران هستند از اینکه در این مراسم ها سخنی به اشاره یا مستقیم علیه رژیم بر زبان آید و تجمع مردم به ابراز اعتراضی علیه آنان منجر شود.
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More