هر اندازه دستاوردهای بدست آمده تا کنونی حفظ و تقویت شوند، هر اندازه توازن قوائی که به نیروی مبارزه مستقیم مردم حاصل شده است بهبود یابد و تثبیت شود، به همان اندازه حقوق پایمال شده تاکنونی مردم کردستان تامین خواهد شد.
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More