سپاه پاسداران تولید و توزیع مواد مخدر در ایران را در انحصار خود دارد و شبکه توزیع مواد مخدر از استخدام و بکارگیری سر شبکه ها و توزیع کنندگان مواد مخدر برای هر محله و مدرسه ای را سازماندهی کرده است

0 comments

More