هشت سال گذشت, همه چیز امن و امان است ندا جان .....

41 +

هشت سال گذشت, همه چیز امن و امان است ندا جان
فردا سی خرداده اما کسی خبر نداره فردا قرار است به صورت گل ایران سیلی بخورد
عزیزم سایت ها و صفحه ها را بالا, پایین می کنم به غیر از یکی دو تا همه در خواب فرو رفته اند
ندا کشته شد ... به همین سادگی
با گلوله ای سرگردان ،شلیک شده از سلاح یک بسیجی
گلوله ای که اگر به ندا نمی خورد ،شاید قلب عزیز من و تو را می شکافت !
 قلب خواهرت ، قلب برادرت ، قلب پسرت و یا قلب دخترت !

آن روز ندا با چشمانی باز ، زندگی را وداع گفت و آرزوها و جوانیش را با خود زیر خروارها خاک برد .

ما ماندیم و چشمانی بسته !

چشمانی که مرگ تدریجی ایران را نمی بیند
چشمانی که با غبار بی تفاوتی بسته شده است و شاید روزی به هنگام مرگمان باز شود
 و شاید هم برای گریه کردن برای عزیزی از دست رفته ،همچون ندا

ندا رفت
و نداهای دیگر هم رفتند
و تو ماندی و من
 در سرزمینی به خواب رفته و مسخ شده

بیداریت آرزوست ؛ ایران من !Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More