به عبارت دیگر: گفت و گو با دیوید هاروی

3 +
Source: Youtube

دیوید هاروی پروفسور جغرافیا و انسان شناسی در دانشگاه شهر نیویورک، نویسنده و شارح آثار مارکس مهمان این برنامه 'به عبارت دیگر' است.


0 comments

More