به عبارت دیگر: گفت و گو با دیوید هاروی

4 +
Source: Youtube

دیوید هاروی پروفسور جغرافیا و انسان شناسی در دانشگاه شهر نیویورک، نویسنده و شارح آثار مارکس مهمان این برنامه 'به عبارت دیگر' است.


Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More