به "خانه سبز" خوش آمديد

13 +


به "خانه سبز" خوش آمديد: پوسترِ قديمى مجموعه تلويزيونى "خانه سبز" سال هزار و سيصد و هفتاد و پنجِ خورشيدى كه شخصيت هاىِ مجموعه را با چهره ها و سرهايشان كنارِ هم نشان مى دهد. اين مجموعه درباره چند نسل از ساكنانِ يك خانه بود كه با يكديگر فاميل بودند و در كنارِ هم هر بار با بخشي از مشكلات و معضل هاىِ فرهنگى و اجتماعى، دست و پنجه نرم مى كردند، كار به جايى مى رسد كه ارواح و اشباحِ فاميل هم واردِ عمل مى شوند و يكباره تابلوىِ معروفِ "جد بزرگوار" خانواده صباحى جان مى گيرد و با نسل هاىِ بعدترش و مشكلاتشان همراه مى شود. پوستر به شكلِ اسرارآميزى، هنوز هم نوستالژيك است، با اين كه داستان ها و رواياتِ هر قسمت را به ياد نداريم، اما طعم و مزه يك رنگ، يك خانه سبز و گرماىِ ساكنانش هنوز حس مى شود. آن بالا، جد بزرگوار، با كلاهِ پهلوى اش، و ژست هاىِ رضاخانى اش، فريدِ صباحى جوان يا همان "فريد جينگلبرد" با فكلِ نازش و همسر خجالتى اش ليلى، نرگس و پسرش "على كوچولو" و معلم على و پدر بعدى اش، آقاجون با كلاهِ شاپو كه پدر رضا بود، رضا صباحى همان وكيلِ خوش صدا و رعناىِ دادگسترى و همسرش عاطفه صدر و خانم جون، مادر رضا، سرهايى كه شايد با كنارِ هم قرار گرفتنشان، بتوان پنجره خانه "سبز" را گشود.Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More