آیا آقای ترامپ دارند تشریف می برند؟ / پ. مهرکوهی

33 +


آیا شمارش وارونه ی زنده گی سیاسی ی ترامپ آغاز شده است؟ امروز چهارشنبه می تواند به روزی مهم در تاریخ آمریکا و روزی سرنوشت ساز برای آینده ی سیاسی ی ترامپ دگرش یابد. اکنون ترامپ ناچار است با بزرگترین بحرانی که دولت وی تا کنون با آن رو به رو شده دست و پنجه نرم کند. اگر! و تنها یک اگر! گاه بسیاری چیزها تنها به یک اگر بستگی می یابند. باید چشم براه ماند و دید در چند ساعت آینده آن سه تفنگدار آمریکایی چگونه به آن خبری که می تواند چون یک بمب کار کند، برخورد می کنند؟ سه تفنگدار: رییس ِ سنا، رییس مجلس نماینده گان، و معاون یا دستیار آقای ترامپ! واکنش این سه تن به یک یادداشت و گزارش درونی از جیمز کومی، رییس برکنار شده ی سازمان "اف. بی. آی "، می تواند آغاز روندی باشد برای پایان دادن به کار ِ ترامپ در جایگاه ِ رییس جمهوری ی آمریکا، اگرچه تصور استیضاح ترامپ یک خیال بیش نیست.

کومی در یادداشت روز ِ 14 فوریه ی خود نوشته است: ترامپ از وی درخواست کرده به رسیده گی  و بررسی ی پرونده ی مایکل فلین و ارتباط های غیر قانوی ی فلین با فرسته ی روسیه در آمریکا پایان دهد. - فلین روز ِ پیش از آن از کار برکنار شده بود-. آنچه به گزارش های درون سازمانی و یادداشت های کومی که دهن به دهن چرخیده اعتبار می دهد، درمیان نهادن محتوای گزارش هایش با نزدیکترین حلقه ی همگاران خود در میان کارمندان "اف. بی. آی" بوده است. و باز، آنچه بیشتر به یادداشت های کومی اعتبار باز هم بیشتری می بخشد، گزارش ها و یادداشت هایی است از همکاران وی در زمان دیدارهای ترامپ و کومی و همه در تأیید گفته های کومی.

داده ها نشانگر دخالت رییس جمهور در جلوگیری ی "اف. بی. آی" از رسیده گی به یک پرونده دارد. بر پایه ی قانون اساسی ی آمریکا، چنین تلاشی غیرقانونی است و رییس جمهور را در جایگاه متهم می نشاند. "جسن شفتز"*،  سرپرست ویژه -گروه (کمیسیون) بازرسی ی جمهوریخواهان آماده گی ی خود را برای به کار گیری همه ی ابزارهای لازم از سوی ی مجلس نماینده گان در به دست آوردن یادداشت های کومی اعلام کرده است. 

ریچارد نیکسن را کوشش وی برای زیر ِ فشار نهادن "اف. بی. آی" در راستای ماستمالی کردن پرونده ی واترگیت ناچار به کناره گیری از قدرت و خداحافظی با تخت همایونی ی کاخ سفید کرد.

در کنار این گونه درد سری که ترامپ با آن سر در گریبان است، فاش کردن رازهای امنیتی ی آمریکا برای یک دولت بیگانه، بی آنکه دلیلی برای آن باشد، شکستن سوگندنامه ی رییس جمهوری است. ترامپ برای وزیر خارجه ی روسیه رازی فاش ساخته که آن راز حتا به آگاهی ی هم پیمانان آمریکا در ناتو هم نرسیده بوده است. 

اکنون در "اف. بی. آی" دست ِ کم دو پرونده برای دم و دستگاه ِ آقای ترامپ گشوده شده است. یکی درباره ی فلین و دیگری در باره شیوه ها و چگونگی ی همکاری روس ها با ترامپ در دوران انتخابات ِ سال گذشته در آمریکا.

من پیشتر درباره ی فلین، یک دلال سیاسی ی دروغگو و بی آزرم نوشته ام. بی آزرم؟ مگر می توان بر کسی که برای پیشبرد خواسته های سرمایه اندوزانه و افزون و افزونتر خواهی های اقتصادی ی دستگاه قدرت دست به زمینه سازی برای جنگ می زند نام دیگری نهاد؟ در شناخت فلین و بدنامی اَش همین بس که وی را تنها پس از بیست و چهار روز جا خوش کردن بر صندلی ی رایزن امنیتی ی ترامپ برکنار گردند. تلاشی از سوی ترامپ برای نجات خود.

گویا "اف. بی. آی" به این باور رسیده که فلین وابسته گی هایی به دولت روسیه داشته و برای ولی نعمتی به نام ولادیمیر پوتین کار می کرده است.

هرگونه که دوست دارید درباره ی پوتین داوری کنید، ولی نباید از یاد برد که پوتین پرده از گندخانه ای به نام ِ دستگاه قدرت در آمریکا برداشته و به جهانیان نشان داده در کاخ ِ قدرت دارانی که برای هر کشوری دستور کار می نویسند، موریانه افتاده است و جهان برای این کار باید سپاسگزار پوتین باشد.

کوتاه زمانی پس از برکناری ی فلین آشکار گشت که دادگستری ی آمریکا پیشتر دریافته بوده است که فلین به ساز پوتین می رقصد و چنان رقص قرطی مآبانه ی برای یک دولت بیگانه تنها از کسانی بر می آید که از خود نقطه ضعفی نشان داده و آن دولت بیگانه از آنان برگه ای برای رو کردن و زیر فشار نهادن در دست داشته باشد. اینکه دادگستری ی آمریکا چه گونه و بر پایه ی چه داده و سندی به چنین باوری رسیده است، بر ما و من روشن نیست. 

 - امیدوارم که تو بی خیال پرونده ی فلین شوی و یک جوری سر و ته اش را هم بیاوری.


این چیزی است که ترامپ به کومی گفته بوده ولی همه ی داستان نیست. یادداشت های کومی نشان میدهند که آقای رییس جمهور بسیار کوشش نموده تا کومی را از رسیده گی به پرونده ی دخالت روسیه در انتخالات آمریکا باز دارد. اینک این داستان در زمانی رو شده که در دستگاه ِ قدرت آمریکا گمانه زنی هایی در باره ی چگونه گی ی رابطه ی ترامپ و روسیه در جریان مبارزه های انتخاباتی ی آمریکا در سال ِ گذشته در جریان است. دفتر آقای رییس جمهور در واکنش به یادداشت های کومی زیر همه چیز زده و گفته یادداشت های کومی از دیدارهایش با آقای ترامپ درست و صادقانه نبوده است. 

آیا صداقت در دستگاه ترامپ و در میان نماینده جمهوریخواه آمریکا معنای ویژه ی خود را یافته و این معنا با چوب پنبه نهادن در گوش ها شکل گرفته است؟ اگر چه همه چیز گواه می دهند که سکان قدرت سیاسی ی آمریکا به کسی از جنس ال کاپون واگذار شده، ولی آیا آمریکا می تواند بر پولشویی ها، پیوندهای ترامپ با مافیا و پیوند ترامپ با الیگارش های نفتی بیش از این چشم فرو بندد؟ یا زمان برکنار کردن او دارد فرا می رسد؟ 


* پ. مهرکوهی*

هفدهم ماه ِ می ی 2017

 

Jason Chaffetz *