امتدادِ پاييزى و برگ ريزِ خيابانِ پهلوى در حوالى محلِ فعلي پارك ملت در سالِ هزار و سيصد و پنجاه و پنجِ خورشيدى

13 +

امتدادِ پاييزى و برگ ريزِ خيابانِ پهلوى در حوالى محلِ فعلي پارك ملت در سالِ هزار و سيصد و پنجاه و پنجِ خورشيدى: شهره دارد يك "قرِ ريز" مى ريزد، با همان عادت و ژستِ نازِ تنگ كردن چشم هايش، با آن "تيك چرخشى و سريعِ گردنش" و حلقه اى در انگشتِ كوچكش، و علاقه منحصر به فردش به پيراهنِ هاىِ طرحِ مردانه و انحناىِ خاصِ كمرش، شهرام با يك بافتِ پاييزى به تنش، گيتارى در دست گرفته و همان خنده اين روزهايش را دارد، با صورت طبيعى و جوانش، شُهره نيز، خودش است، نيازى به "اغراق" ندارد، همان دخترِ زيبا و معصومِ "فرياد زيرِ آب"، هر دو فراتر از تاريخ و زمانه و آينده خودشان هستند، صداىِ شُرشُرِ آب در جوىِ خيابان و ارتفاعِ تاريخى و باستان شناسانه چنارهاىِ ماندگار، و روزهايى كه شبيه آينده هم نبودند، نسخه اى تميز و رنگارنگ از آينده اى كه "شهوتِ پير نشدن و تلاش براىِ جوان ماندن" را نداشت. فعاليت مشتركشان را با ترانه "دوست دارم با تو بمونم" به عنوان يك ترانه دوصدايى شروع كردند، شهره در چهارده دی سال سي و هفتِ خورشيدى در محله "سرچشمه" در جنوب تهران زاده شد. با نام اصلی فاطمه كه هفت سال داشت که از علاقه خود به موسیقی مطلع شد. یکی از عوامل شهرت او اجرا در کاباره "میامی" بود که در آن زمان هواداران زیادی داشت. عكسِ ناياب از مجموعه نگاتيوهاىِ ارسال شده، سپاس از "اميد حقيقى" نازنينم براىِ دراختيار گذاشتنِ آرشيوِ نابش در اختيارِ كافه نوستال.Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More