فرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز

52 +

هموطن نوروز تو پیروز باد

 ای وطن هر روز تو نوروز باد