اندر داستان توهین ناتنیاهو به ما ایرانیان و توهین اردوغان به هلندی ها

23 +

بازنویسی ی یک متن


در هفته ی گذشته، در خاورمیانه ی پر تنش و آشوب دو تحریف تاریخی ی آشکار، گستاخانه و دهشتناک از سوی دو سیاست پیشه ی بی پروا و بی آزرم انجام گرفت. نخست، ناتنیاهو به تحریف تاریخ ایران دست یازید تا مردمان ایران را که به مهمان نوازی شهره اند، آدمکش و کشتارگر جلوه دهد. و اینسان بود مشت صهیونیست هایی که برای چندین دهه به دروغ و از سر ِ نیرنگ کوروش، کوروش کرده و نام همیشه نیک ِ پدر ِ مردم ایران را مثلا پاس می داشتند، باز شد. احترام صهیونیست ها به کوروش از گونه ی پاسداشت کوروش از سوی باند بزه کار و ایرانی ستیز احمدی نژاد است. 

چگونه شد که ناتنیاهو در کمتر از دو ماه پیش به ایرانیان پیام داد آری شما ایرانیان دوست اسراییل هستید و اینک به یادش افتاده، نه ما ایرانیان هرگز دوست اسراییل و یهودیان نبوده ایم و خواستار کشتار آن بوده ایم؟

این آوردم تا ساده اندیشان بدانند و پند گیرند که هیچ بیگانه نخارد پشت ما و دل به حال ما نسوزاند به ویژه اگر آن کس یک صهیونیست ِ گستاخ و آشوب پرستی باشد که تنها پایبند به قدرت است و یک ایدئولوژی ی واپسگرایانه.

در زمان شاه ما را به گونه ای می دوشیدند و امروز به گونه ی دیگر و باز این همه کم است! تا آن هنگام که می شد ما را به آنسان دوشید، که دوشیدند ما مثلا خوب بودیم و ارجمند. خوب بودن در زبان و فرهنگ صهیونیست ها ابزار ِ بهره برداری ی ابزاری بودن معنی می دهد و بس.

آن زمان که جنگ ابزارهای خریداری شده از سوی محمد رضاشاه را، که اسراییل پولش را دریافت کرده ولی به جای تحویل به کشور ِ پادشاهی ایران، آن ها را دوباره فروشی نمود و به هندوستان تحویل داد، ما نیک مردمی بودیم. ما مردمی نیک بودیم زیرا چوبمان زدند، مالمان را بالا کشیدند و ما سدایمان در نیامد. و اینک که با یک دستگاه غارتگری که بر کشور ما فرمان می راند، دچار برخی تنش های سیاسی هستند، این تاریخ ما است که نخستین قربانی ی این رو در رویی ی شیخ و خاخام می شود. و این ما هستیم که در برابر اقیانوس دروغ آهسته، آهسته به زیر آب فرو می رویم بی آنکه خود دریابیم. و اینک همان ساده اندیشان ایرانی نمایی که برای آن پیام مثلا دوستانه ی چهل، پنجاه روز ِ پیش ِ ناتنیاهو شادمانی می کردند، در برابر این توهین آشکار و بی شرمانه ی ناتنیاهو و دروغ بستن ِ او به تاریخ ما و نیاکان ما، لالمونی گرفته اند.


پس از ناتنیاهو، دور به دست اردوغان افتاد تا شمشیر خلیفه اللهی اَش را بر روی تاریخ ِ رزم مردم هلند و ایستاده گی ی هلندی ها در برابر سپاهیان هیتلر بکشد و با این کار ناشایست خویش، فاشیست خواندن هلندی ها، بر سردی ی رابطه ی هلند و ترکیه بیافزاید.


مارک روغوته، نخست وزیر هلند، که سر در گریبان انتخابات سراسر ی ی آن کشور در روز چهارشبنه پانزدهم مارس بود، بسیار مودبانه از اردوغان خواست برای توهین اَش به مردم هلند پوزش خواهی کند. او افزود: هیچ بهانه ای برای چنین گونه سخن گفتنی پذیرفتنی نیست و بهتر است آقای اردوغان برای آنچه در گذشته انجام داده اند پوزش بخواهد. اشاره ی نخست وزیر هلند به کشتار بیش از یک و نیم میلیون ارمنی بود که در دوران جنگ ِ جهانی ی یکم و با همکاری ی دولت عثمانی و دسته های اجیر شده ی کُردهای آن کشور انجام گرفت. 

روغوته همچنین از مردم کشور اَش خواست که خونسرد بمانند و افزود بیشترین ِ ترک تباران هلند در آن کشور جا افتاده اند و به ارزش های هلند پایبندند. او گفت: این درست نیست که اردوغان با هلندی های ترک تبار چنان سخن بگوید که گویی آن ها هنوز شهروندان ِ ترکیه هستند. 

- شمار ترک تباران هلند به چهارسد هزار تن می رسد -. ولی دولت اردوغان برای همه پرسی اَش که به همه پرسی ی جمهوری ی اسلامی در دوازدهم فروردین 58 مانند است به رای این ترکان مثلا "جا افتاده" در کشورهای اروپایی نیاز دارد. گروهی از همین ترک های جذب شده در هلند، در روز یکشنبه به درگیری با پلیس هلند پرداختند که به دستگیری ی دوازده تن از ایشان و زخمی شدن یک پلیس هلندی انجامید!


سخنان خشمگینانه اردوغان پس از آن گفته شد که دو وزیر بارگاه او پروانه ی سخنرانی برای ترکیه ای های باشنده در هلند را نیافتند. دولت هلند به بانویی که بر تخت وزارت خانواده ی ترکیه لم داده است و خود را از راه زمینی به هلند رسانیده بود، پروانه ی برگزاری ی نشست و سخنرانی را نداد. او هم در واکنش به این جلوگیری از سخنرانی، هلند را وامدار مهر خود کرد و هلند را کشوری فاشیستی دانست و سپس کمی هم درس مردمسالاری به جهانیان داد. وی چنان سخن گفت که گویی هلند بزرگترین زندان روزنامه نگاران است، نه ترکیه! دولت هلند همچنین از ورود هواییمای وزیر کارهای برونمرزی (خارجه) ترکیه به خاک خویش جلوگیری کرده است. اردوغان در پاسخ به تهدید دولت هلند پرداخته و گفته است: هلند بهای گزافی برای این رفتار خود خواهد پرداخت. 

همه ی این بازی های اردوعان در زمانی روی داده که مردم هلند بیش از هر زمانی دیگر از مسلمانان دوری می جویند و اردوغان با رفتار نابخردانه ی خویش آب به آسیاب راست ترین ها در هلند ریخته است و می ریزد. سخنان اردوغان، آن هم در آستانه ی انتخابات سراسری ی هلند، ریختن بنزین به آتش کینه ورزی های دینی و بیگانه هراسی و بیگانه ستیزی است و کمکی سلطان منشانه به راست ترین های  اروپا.

اسلام عزیز همیشه هوادار واپسگراترین ها در هر گوشه ی جهان بوده و است و در کنار ِ آن، صهیونیسم عزیز هم همیشه هوادار جنگ و خونریزی هایی است که آمریکا و غرب باید به نیابت بانک های جهانی و قدرت مالی ی صهیونیسم جهانی بنمایند.

از بس که کشیدم از تو بیداد

از دست تو آمدم به فریاد (انوری).پ. مهر.کوهی

سه شنبه، چهاردهم تا شانزدهم مارس 2017