روز جهاني زن بر زنان مبارز سرزمينم مبارك باد

33 +

زنان را درایران ِ ما شیر زاد که شیران ایرانزمین زنده باد  روز جهاني زن بر زنان مبارز سرزمينم مبارك باد

#InternationalWomensDayBoosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

4 comments

Best   /  Newest   /  Oldest
Siavash Siavash (@Siavash) Pinned comment
درود ما بر خاندان ایران ساز پهلوی

درود ما بر رضا شاه کبیر بنیانگذار ایران نوین

آزادی زنان ما به خاطر سلطنت خاندان پهلوی بود و گرنه اسلامیون بنیدگرا زنان را در

در قهقرا و چاله جهل و نادانی نگاه میداشتند. همانگونه که این‌روز‌ها میبینیم
See More
0 +
 
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) replied to Siavash (@Siavash) Pinned comment
شما لطفاً این درودهای کلیشه ای تان را بگذارید در کوزه و آبش را بخورید.
قبل از هر چیز از یاد نبرید که نام اصلی این خانوادهء دزد صفت, پلشت, بی همه چیز "سواد کوهی" بود و اینان حتا نام به اصطلاح خاندان شان را نیز از یک خانوادهء دیگر ایرانی دزدیدند.
یک نگاهی به مقالات ذیل بیندازید و آگاه شوید که چرا آدولف رضا خان ابلهی بیش نبود.
قهقرا و چالهء جهل و نادانیِ اصلی نیز آن رژیم سلطنتی بی عقل, نابخردی بود که این همه آخوند را در آستینش پرورش داد و کار ما را به اینجا کشاند.
سلطنت طلبان جنایتکار نیز فقط دلشان برای شکنجه دادن و کشتن زندانیان سیاسی لَک میزنه, تمامی ادعاهای دیگرشان همگی حرف مفته.

Why I think Reza Shah was an idiot
A primitive mind like that could not possibly perceive a democratic system
iranian.com/main/2012/nov/why-i-think-reza-shah-was-idiot.html


Part 2: Why I think Reza Shah was an idiot
Not much difference in essence between monarchists and Islamic Republic
iranian.com/main/2012/nov/part-2-why-i-think-reza-shah-was-idiot.html


See More
0 +
 
Siavash Siavash (@Siavash) Pinned comment
باشد زنان را آزادی از تو ،

ایران زمین را ابادی از تو

شهنشها.
See More
0 +
 
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) replied to Siavash (@Siavash) Pinned comment
این عاری از مهر پست فطرت همان به اصطلاح "آزادیبخش"ی بود که کشور را تبدیل کرد به یک پادگان نظامی تک حزبی و تمامی شهروندان ایرانی را موظف به عضویت اجباری در حزب رستاخیز.
See More
0 +
 
More