ما، سرنوشت ِ ایران و کارزار جنگ خواهانه ی ترامپ پس از رفتن ِ مایکل فلین/ پ . مهرکوهی

38 +

پیش درآمد


رفتن فلین بهانه ای است برای نوشتن این نوشته. خواست من از این نوشته پرداختن به موضوع بسیار مهمی است که از چشم کنکاشگران (تحلیل گران) دور مانده است و آن چرایی ی دشنمی ی سرسخت دار و دسته ی ترامپ با ایران و مردم ایران است ، نه با جمهوری ی اسلامی. دستور کار ِ اینان چیست؟ ناآشنایی ی کنکاشگران با اصل داستان، نشان از ناآشنایی و ناآگاهی ی ایشان با اصل ِ خطری است که سرزمین ِ ما را تهدید می کند. ما نمی دانیم که داریم از کجا و چگونه چوب می خوریم


*******   

یکی از افتخارهای بزرگ ِ اعلیحضرت دامپ این است که درسراسر زنده گی اَش تنها یک جلد کتاب در رشته ای مگر رشته ی خودش -بازرگانی و پولسازی- خوانده است، آن هم کتاب "نبرد ِ من" نوشته ی هیتلر؛ آن هم تنها برای فراگیری از یک سرمشق در نگارش ِ کتابی به نام "چگونه شُکوه به آمریکا بازگردانیده می شود". و چنانکه افتد و دانی هیچ یک از بزرگانی مانند ترامپ خود اهل نوشتن نیستند. ایشان مطلب را می فرمایند، سر نخ ها را می دهند و یکی دو تا از میرزا بنویس های وردست کار سر و سامان دادن به یاوه ها و آشفته اندیشی های عالیجنابان و نگارش و شاخ و برگ دادن و رنگ و روغن زدن ِ متن را بردوش می دارند. حتا آن اعلیحضرت همایونی، شاه ِ شهید، ناصرالدرشکه ی قاجار هم سفرنامه ی فرنگستان را امر می فرمودند و میرزا بنویسی می نگاشت. این ها به جای خود، اگر همین خواهر مریم ِ ماه ِ تابان ِ قجری ی خودمان هم را بخت یاری بودی و پیش از این دری به تخته ای خورده بودی و "جانی بولتون" و دیگر جانی ها و قالتاق ها می توانستندی معجزه ای کرده و وی را بر دوش ما به تهران برسانند، خود ِ حضرتش نگارش ِ کتاب ِ "سفر ِ پیروزی" را به یکی از تواریش های قالتاق ِ انقلابی که گِرد او هستند - و یا بودند و رفتند!-  وا می گذاشت.


بِخُشکی ای سیاست که در دامان ِ تو چه جانورانی بالایش می یابند! این همه گفتم تا بدانیم وگمان نرود اعلیحضرت دامپ اهل نگارش یادداشت های روزانه و نگارش ِ "گذر از بحران" است برای تاریخ. ولی ما می توانیم در دفتر روزانه مان یادداشت کنیم از روزگار ِ ما و به دوران ِ اعلیحضرت دامپ: دوشنبه سیزدهم فوریه ی 2017 روز بسیار، بسیار سختی برای شناخته شده ترین آدم خودشیفته ای بود که سکان رهبری ی گردن کلفت ترین کشور جهان را به دست گرفته است. در این روز اعلیحضرت دامپ، در حالی که تنها 24 روز از بر تخت نشستن اَش می گذشت، ناچار شد با رایزن امنیت ِ ملی ی روسیه، - ببخشید، منظورم رایزن امنیت ِ ملی ی آمریکا بود!-، خداحافظی کند. رایزن امنیت ملی یعنی نزدیک ترین و اعتماد شده ترین یار ِ رییس جمهور و کنار رفتن مایک فلین نشان داد که خانه ی آمریکایی از پای بست ویران است.


من پیشتر در نوشته ای به نام "ولادیمیر پوتین، اعلیحضرت ترامپ و آینده ی ناروشن نقش ِ ایران در سوریه" به مایکل فلین اشاره کرده ام. این سپهبد بازنشسته ی 58 ساله ی آمریکایی، اگرچه بر سر دروغگویی، گمراه کردن دستیار رییس جمهور، خوش رقصی برای پوتین و خطر امنیتی یی که وی برای آمریکا داشت کنار گذاشته شد، ولی در کنار آن، وابستگی های آشکار او به صهیونیسم است که از او در مقام رایزن امنیتی ی رییس جمهور آمریکا آدم نمایی بسیار خطرناکتر می ساخت. او به همراه یک تاریخ دان صهیونیست به نام مایکل لییدن کتابی نگاشته است در 183 رویه (صفحه) به نام "میدان نبرد، چگونگی ی پیروزی ی جهانی بر اسلامگرایی ی تندرو و هم پیمانانش". این کتابی است با یک پیشگفتار و در چهار فرگرد (فصل) و یک نتیجه گیری. من بر آن بودم که در نوشته ای به این کتاب بپردازم. ولی با رفتن ِ فلین این زحمت از سر ِ من افتاد. در شخصیت این لمپن تنها این بیافزایم آن اخطاری که کاخ سفید در هفته ی گذشته به ایران داد، دست ساخت این آقا بود و متن اصلی ی پیشنهادی ی فلین بسیار، بسیار تند، تنش زا بود و وادار کننده ی هر دو سو به جنگ. ولی به دستور "سگ دیوانه" فتیله ی متن پایین کشیده شد.

و باز در باره ی مایکل فلین می توان گفت که وی همان کسی است  که - به دستور روس ها؟- از همان آغاز ِ کار نامزدی ی ترامپ پشتیبان وی بوده است. آن کَل کَل کردن های ترامپ که بانو دلاری کلینتون را دادگاهی و زندانی می کنم، همه کار این مایک فلین بود. به ریشخند گرفته شدن سیاست را بین که این مایکل فلین زمانی فرمدار رکن ِ 2 آرتش آمریکا بوده است و پس از آن چنان با حرارت از "باید!" و بایست ِ زندانی کردن ِ هیلاری سخن می گفت، چنین راحت اسرار و راز دولت آمریکا را برای فرسته ی یک کشور دیگر فاش کرده است.   


در همین آغاز ِ کار ِ ترامپ، با از پرده برون افتادن ِ نفش ِ مایکل فلین در رو کردن دست آمریکا برای روس ها، کوبه ی سختی بر سر ترامپ فرود آمد. ترامپ آمده بود تا به حساب و گمان ِ خود، آدم های دارای شایستگی و توانایی را به کار بگمارد تا با کمک آن خبرگان ِ دلسوز و دلواپسان آمریکا، شُکوه از دست رفته را به آمریکا بازگرداند، ولی هنور به آب نزده تنبان از کف بداد. این بود توان ِ آدم شناسی ی کسی که خود را بزرگترین استاد آدم شناسی می دانست! توانایی های مدیریتی و کشور داری ی آقای "باشکوه" در نیمروز دوشنبه خودنمایی کرد. دفتر ترامپ گفت که رییس جمهور همچنان به فلین اطمینان دارد. هنوز دو، سه ساعتی از پشتیبانی ی ترامپ از رایزن امنیت ملی ی خود نگذشته بود که شبکه ی خبررسانی ی "سی. اِن. اِن" فاش ساخت وزیر دادگستری ی پیشین که به دست ترامپ برکنار نهاده شده بود، پیشتر به کاخ سفید در باره ی خطر امنیتی ی مایکل فلین هشدار داده بوده است، که روس ها از او دسـتآویز برای زیر فشار نهادن وی در دست دارند. چنین هشدارباشی از سوی وزیر دادگستری بسیار جدی است. این بدان معنا است که هشدار از سوی سازمان های امنیتی داده شده است. رفتن ِ فلین به معنی ی آن است که موتور ِ ترامپ دور و شتاب ِ خود را برای چندگاهی از دست خواهد داد. ولی اصل داستان همچنان به جاست و آن وسیله قرار گرفتن ایران است  در یک داد و ستد.


در این شرایط تازه، اگر روس ها از پیش از خود ِ ترامپ هم گزک در دست داشته باشند، و او زیر فشار باشد و ناچار به تن دادن به برخی خواست های روس ها، بازهم ناچار است خواب نزدیکی به روسیه را برای چندگاهی به فراموشی بسپارد. هرگونه نزدیکی ی آمریکا به روسیه با هدف های جنگ افروزانه ی دست بالایی ها در دستگاه سازمان فرماندهان ِ نیروهای آرتش آمریکا جور در نمی آید. بگو مگوها بر سر چگونگی های تنش آفرینی و دامن زدن به جنگ هایی است که باید به کار ِ کارخانه های جنگ ابزار سازی ی آمریکا شکوفایی بدهد تا آمریکا شکوهمندتر، تر شود. ولی این همه ی داستان نیست.


رفتن فلین ازخطر جنگ ِ آمریکا با ایران زیاد نمی کاهد. چیزی که از نگاه ِ کنکاشگران سیاسی دور مانده است و کسی به آن نپرداخته، این واقعیت بسیار تلخ است که دور تازه ی تاخت و تاز ِ آمریکا و جنگ ِ آمریکا با ایران به خطر افکننده ی منافع راهبردی ی روسیه در منطقه ی خاورمیانه نیست. اگر یک جنگ خانگی در ایران و تجزیه ی ایران به قدرت یابی ی هر بیشتر ترکیه، عربستان و پاکستان در منطقه ی خاور میانه نیانجامد، روسیه با آن ناهمسازوار نیست و نخواهد بود. یک ایران ِ آخوندزده ی خوارتر از امروز و با مدیریت ِ جهانی ی احمدی نژادگونه، در برابر روسیه بهتر، بیشتر و راحتر سر خم حواهد نمود. دار و دسته اوباما این می دید که نمی خواست با ایران وارد جنگ شود وگرنه وی، وارونه ی باور بسیاران، کمتر ار بوش ِ پدر و بوش ِ پسر جنگ پرست نبود. 

هیچ یک از این بازی های آمریکایی با سرنوشت ِ ایران از چشم ِ سران روسیه دور نیست. ولادیمیر پوتین نشان داده پیچیده ترین رهبر در دوران ما است. او همین امروز به نقشی که دیگر کشورها در پانزده سال دیگر باید بازی کنند تا هدف های راهبردی روسیه برآورده شود، می اندیشد. آنچه پوتین امروزه بر سر آمریکا آورده و دستگاه دیپلماسی ی آمریکا را چنین بی آبرو ساخته، در برابر آنچه در پیش است، هیچ است. پانزده سال دیگر، جهان ولادیمیر پوتین را بهتر خواهد شناخت.


تنها هفده سال ِ پیش، زمانی که پوتین قدرت را در روسیه به دست گرفت، روسیه به چنان روزگاری گرفتار آمده بود که برای یک آموزگار ِ روس خواب ِ خوردن مرغ بسان ِ رویایی بود که در سر نمی گنجید. امروز کار روسیه به آنجا رسیده است که بابودجه ی سپاهیگری یی که کمتر از یک دوازدهم بودجه ی آرتش آمریکا است، توانسته است چنین آشوبی در دستگاه قدرت در آمریکا به پا سازد. اگر پوتین توان دارد در میان کله گنده های راست ترین های آمریکای ابرقدرت گماشته به کار گیرد، باید پذیرفت توان گماشته گیری ی او در میان ِ بسیاری از سرکرده گان بی پرنسیب کشورهای خاورمیانه بسیار بیشتر است. سخن از فرماندهان و سپاهیگران ِ ماست و دوغ ندیده ی خاورمیانه ای است که مانند همین آقای ترامپ و همین آقای مایکل فلین در یک شب رویایی و با شکوه در یکی از هتل های مسکو دست و دل باخته اند و افسار ِ بنده گی کاخ ِ کرملین را بر گردن ِ خود انداخته اند. مایکل فلین های خاورمیانه بی سر و سدا (صدا) کار خود می کنند و کسی را با آنان کاری نیست. آیا مایک فلین های ایرانی نما دستوری درباره ی آن موشک بازی دریافت کرده بوده اند، بی آنکه بدانند بر سر خود چه می آورند و بی آنکه بتوانند کُل ِ داستان را ببینند؟


ولی هنوز و همچنان پرسش این جا است: چرا این همه دشنمی با ایران از سوی ترامپ و فلین اَش و چرا با چنین شتابی خواستار درگیری با ایران هستند؟

اینان برای گمراه کردن مردم ایران در یک تجاوز ِ آمریکا به خاک ِ ایران و بی تفاوت ساختن ِ توده های ایرانی یی که از جمهوری ی اسلامی به ستوه آمده اند، از فروپاشاندن جمهوری ی اسلامی سخن می گویند ولی چنین هدفی را در سر نیست و دنبال آن نخواهتد رفت. ترامپ و دار و دسته اَش در رو در رویی با ایران با یک تیر به چند نشان می زنند. تثبیت قدرت خود از راه نقش ِ ابزاری ی مافیای صهیونیستی وال استریت را یافتن و بی آینده ساختن کلینتون ها و اوباماهای آینده یکی از آن دستآورها خواهد بود. دو دیگر به چشم ِ دل انجام دادن انجام دستور مسکو، که همان جنگ با ایران است . جنگ ِ با ایران، بحران اوکرایین را به حاشیه خواهد فرستاد. آمریکا ناچار خواهد شد از تحریم های روسیه دست بردارد تا به یک پیروزی در جنگ ِ دست یابد. پس از شکست در جنگ ویتنام، و سپس در جنگ ِ افغانستان، در عراق، در لیبی و در سوریه، آمریکا تشنه ی یک پیروزی است.  


پ. مهرکوهی

چهارشنبه، پانزدهم فوریه ی 2017Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

14 comments

Best   /  Newest   /  Oldest
Siavash Siavash (@Siavash) Pinned comment

روزگاری نام ایران از نظر جامعه بین المللی در ردیف فرانسه، ایتالیا و یا دیگر کشورهای اروپا بود.
اکنون نام ایران دردیف کشور‌های فقیر و گدا و گرسنه و تروریست همچون سومالی و سودان قرار گرفته است.

رضا خان نیستی که ببینی کشوری را که خودت و پسرت با هزار خون دل‌ آبا د کردید به دست مشتی دزد و تروریست اسلامی به ویرانه تبدیل شده. کشور با فرهنگ و پر تمدن ایران حامی‌ تروریست بین المللی در سطح جهان شده. برای آگاهی‌ دوستان عرض میکنم که بن لادن به مدت ۴ سال در سودان اقامت داشت و ملایان جنایتکار به آن کشور سلاح و تجهیزات جنگی میفرسددند.

رضا شاه بزرگ تکه کلامش این بود که ایران را فرانسه دوم میسازم که فرانسوی‌ها بیایند و حسرت بخورند.

ننگ‌ و نفرت بر جیره خورن اینترنتی جمهوری ننگین اسلامی که کاری جز حمله به نیروهی اپوزیسیون ناداشته و ندارند.

اهریمن مرگت با د

پاینده ایران
See More
0 +
 
Siavash Siavash (@Siavash) Pinned comment
آقای مهر کوهی

لطفا یک بلاگ در مورد چپاول و غارت کشور ایران به دست مشتی دزد و جنایتکار اسلامی بنویسید.

لینک زیر به شما در مورد نوشتن این مقاله کمک میکند


Report on Iranian Official's Stolen Money


ireport.cnn.com/docs/DOC-421699

BILLIONS STOLEN BY IRANIAN REGIME AND HIDDEN OVERSEAS!

More than 60 members of the Iranian Regime have been exposed by internet activists as having stolen money from the people of Iran. This money is now being held as billions of dollars, British pounds and Euros in banks outside Iran. It amounts to more than :
* ONE BILLION US DOLLARS
* 4 BILLION EUROS
* 1 BILLION POUNDS STERLING
The full list contains names of some of the most prominent members of the Regime, including Speaker/Leader of the Parliament, Ali Larianji (16 milloin US dollars and 297 million Euros) and Mesbaah Yazdi (Spiritual/religious adviser to Supreme Leader Khamenei's son, and one of the most vocal mullahs in the country calling for harsh retribution against peaceful protestors) who has a total of 137 million US dollars, 110 million Euros and 65 million UK pounds stashed around the World.

The full list of the money that has been traced so far is given below. The information comes from a highly-respected and credible source who has a highly-placed role within the banking industry in the Middle East. For obvious reasons, his/her identity must remain protected.

Gholam Hossein Elham : 55.7 million USD
* 25m USD in Dubai
* 13m USD in Turkey
* 17m USD in Switzerland
* 0.7m USD in Beirut

S.H. Panahian: 11 million USD; 4 million Euros
* 11m USD in the Islamic Bank of Sharjeh
* 4m Euros in Malaysia

Masoud Kazemi: 49.2 million USD
* 45m Euros in Germany
* 4.2m USD in Dubai

Ali Hashemi Bahramani: 28.2 million USD; 11 million Euros
* 5.2m USD in Kuwait
* 11m Euros in Belgium
* 23m USD in Dubai
* An unknown amount in Switzerland

Mohamad Mohamadi: 29 million USD; 8 million Euros

* 12m USD in Dubai
* 17m USD in Kuwait
* 8m Euros in Turkey


Mehdi Ahmadi Nejad: 44 million USD; 63 million Euros

* 18m Euros in Belgium
* 45m Euros in Switzerland
* 44m USD in the Islamic bank at Sharjeh


Naziyeh Khamenehiee : 7 million USD; 65 million Euros, £122 million sterling

* 7m USD in Turkey
* 65m Euros in Germany
* 122m pounds sterling in Great Britain


Sadegh Mahsouli: 24 million USD; 17 million Euros

* 14m Euros in the United Arab Emirates
* 24m USD in Turkey
* 3m Euros in Malaysia


Mojtaba Khameneiee: 766 million USD; 2.2 BILLION Euros; £1 BILLION sterling; +

* 1 Billion pounds sterling in Great Britain (this has been blocked)
* 2.2 Billion Euros in Germany
* 766m USD in Qatar
* An unknown amount in Switzerland


Hossein Ma`adi khah: 22 million USD; 45 million Euros

* 15m USD in Kuwait
* 45m Euros in Austria
* 7m USD in the United Arab Emirates


Isa Kalantari: 1.2 million USD
See More
0 +
 
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) replied to Siavash (@Siavash) Pinned comment
سلطنت طلبان جنایتکار اگر عرضه دارند دو قلم در مورد چگونگی پرورش "جمهوری اسلامی" در دل حکومت کودتا بنویسند.
عکس پایین به سلطنت طلبان پلشت کمک خواهد کرد که حافظه اشان سر جا بیاد.
See More
0 +
 
Siavash Siavash (@Siavash) Pinned comment
با تمام قوا برای براندازی حکومت ظلم و ستم ملایان جنایتکار آماده میشویم.

پیش به سوی "جبهه مشترک براندازی"

در اهتزاز و بر افراشته با د پرچم ۳ رنگ شیر و خورشید ما

پاینده ایران
See More
0 +
 
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) replied to Siavash (@Siavash) Pinned comment
سلطنت طلبانِ پست فطرتِ, جنایتکارِ, بی همه چیز قبل از هر چیز باید با تمام قوا برای محاکمه و محکوم شدن در دادرسی به "جنایات علیه بشریت" طی دوران ننگین حکومت کودتا, در دادگاه عدل خلق قهرمان ایران آماده بشوند.
و این فقط یکی از دلایلی است که در ایران امروز میمونها, سگها و الاغ ها بیش از سلطنت طلبان پست فطرتِ, جنایتکارِ, بی همه چیز از احترام مردم برخوردارند.
See More
0 +
 
Siavash Siavash (@Siavash) Pinned comment
به زودی زود تمامی‌ مزدوران جمهوری ننگین اسلامی ال الخصوص جیره خوران اینترنتی آنها که ایران عزیز را به مشتی آخوند بوی گندو فروخته اند در دادگاه مردمی در برابر میلیون‌ها مردم ایران به خاطر جنایات ۳۷ ساله آنها بر علیه مردم ایران به محاکمه کشیده خواهند شد. این خائنین که فرار را بر قرار ترجیح داده و به کشورهای غربی پناهنده شده‌اند از خشم مردم ایران مصون نخواهند ماند و سرنوشتی همچون نجیب و الله در افغانستان در انتظارشان است.
See More
0 +
 
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) replied to Siavash (@Siavash) Pinned comment
سلطنت طلبان خائنِ, پست فطرتِ, پلشت در کنار ملایان تبهکار به جرم "جنایت علیه بشریت" و شکنجهء زندانیان سیاسی به محاکمه کشیده خواهند شد.
خصوصاً سلطنت طلبان مفت خور ساکن لندن (مانند طیف روان پریش پالیزی) که از طریق چک های ماهیانهء رفاه اجتماعی ارتزاق می کنند.
See More
0 +
 
Siavash Siavash (@Siavash) Pinned comment
آمریکا ناچار خواهد شد از تحریم های روسیه دست بردارد تا به یک پیروزی در جنگ ِ دست یابد. پس از شکست در جنگ ویتنام، و سپس در جنگ ِ افغانستان، در عراق، در لیبی و در سوریه، آمریکا تشنه ی یک پیروزی است"

نه‌ دوست عزیز، آمریکا در افغانستان و یا در لیبی و یا در عراق شکست نخورد. فقط در ویتنام شکست خورد. حکومت‌های افغانستان، لیبی و عراق همه طرفدار آمریکا هستند.
See More
0 +
 
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) replied to Siavash (@Siavash) Pinned comment
اتفاقاً حقیقت امر (طبق معمول) کاملاً بر خلاف این دو خطی پَرتِ نامربوط می باشد.
پیمان ناتو باضافهء ارتش امریکا پس از گذشت پانزده سال و تلفات بسیارِ جانی, مالی و سیاسی هنوز نتوانسته اند وضعیت افغانستان را ثباتی ببخشند, اوضاع افغانستان کماکان بحرانی است و چشم انداز مذاکرات با طالبان هنوز مطرح.
فاجعه های عراق و لیبی که دیگر بماند.
همانقدر که حزب اللهی های احمق عمیقا ضد آمریکایی اند, شاه اللهی های ابله تر هم ذاتاً نوکر صفت, وطن فروش و خائن اند.
See More
2 +
 
Siavash Siavash (@Siavash) Pinned comment
چرا این همه دشنمی با ایران از سوی ترامپ و فلین اَش و چرا با چنین شتابی خواستار درگیری "با ایران هستند؟


نه‌ دوست عزیز، دشمنی با ایران نیست، دشمنی با تروریست اسلامی است که حدود ۴۰۰۰ نفر در روز سپتامبر ۱۱ کشت، و یا در سن فرناندو که ۱۴ نفر را قتل‌ام کرد، و یا در راه پیمایی بوستن و انفجار بمب در مرکز شهر و یا..... فرستن پول‌های مردم ایران به سوریه و لبنان برای حمایت از تروریست‌های عرب

اشتباه شما اینست که ایران را با مشتی دزد و جنایتکار اسلامی که با حقه و کلک قدرت را در دست گرفتند ادغام میکنید
See More
0 +
 
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) replied to Siavash (@Siavash) Pinned comment
۱۸ نفر از ۲۱ نفر تروریست درگیر حملهء ۱۱ سپتامبر از عربستان سعودی بودند, اما ترامپ (مانند تمامی دیگر رئیس جمهوران آمریکا) نه تنها هیچ حرکتی علیه عربستان نخواهد کرد, بلکه هر چه بیشتر سلاح افزارهای پیشرفته و بسیار گران به آنها خواهد فروخت.
همانگونه که شاه خائنِ, پست فطرتِ, بی همه چیز تمامی آت اشغال های غربی را با پول (بی زبان) نفت ملت 'میخرید'.
در مجموع سلطنت طلبانِ خرفتِ, ابلهِ, پلشت هنوز قادر به فهم این امر ساده نیستند (حقیقتی که حتی کودکان نیز بدان واقف اند) که تمامی این قضایا سرنخش به فروش اسلحه میرسه.
See More
1 +
 
P.Mehrkohi P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) replied to ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) Pinned comment
دوست مهربان، رنج کشیده، دردمند و ایران دوست من! بگذارید با واژه گانی مهربانانه تر با کسانی که ناآگاهند بزخورد کنیم. خویشکاری ی انسان آزاده ای چون شما، آگاهی بخشیدن است. کسی از شکم مادر نه سوسیالیست ِ انقلابی زاده می شود و نه هوادار سامانه ی پادشاهی و نه چون این آقای سیاووش ی هوادار ترامپ، که این یک زیر رگبار تبلیغات دستگاه قدرت در آمریکا له شده است. خشونت انقلابی، آن هم نه به معنی ی کُشت و کشتار و شکنجه و رنجیر تنها درباره ی آن نانسان هایی روا است که دستی در خون فزرندان میهن ما و چپاوول دارایی های پیر زنان، پیرمردان به گرسنه گی کشانیده شده و جوانان آرزو و زنده گی باخته ی ایران دارند. پیروز باشید.
مهرکوهی
See More
0 +
 
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) replied to P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) Pinned comment
جناب مهر کوهی گرامی با درود و احترام
طیف جنایتکار و منحط سلطنتی متشکل از نظریاتی است که هنوز نیز در افسوس این هستند که چرا ساواک به اندازه "کافی" شکنجه نکرد و چرا جلادی مانند خسرو داد به مقدار کافی مردم بی دفاع را نکشت.
این جریان پالیزی نیز از لندن آب میخوره و ربطی به "تبلیغات دستگاه قدرت در آمریکا" ندارد.
وانگهی تمامی واژگان های استفاده شده در توصیف این طیف و تفکرشان بسیار عینی و دقیق می باشند.
فرهنگ سنتی ایرانی همواره از تعارف رنج میبرد, منتهی در سپهر عمومی و سیاست برای ایران با سه جریان هیچگاه نمیشود و نباید تعارف داشت یا جایی برای ابهام باقی گذاشت: جریانات اسلام سیاسی, سلطنت طلب و استالینیست های وطنی, سه جریاناتی هستند که همواره از پشت به جنبشهای آزادی بخش مردم ایران خنجر زده اند. این سه گرایش ارتجائی را همواره با گفتمانی عینی, دقیق و بدون هیچ تعارفی میباید افشا و منزوی نمود.
که منزوی هستند, و منزوی تر نمود.
روز خوبی داشته باشید.
See More
0 +
 
P.Mehrkohi P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) replied to Siavash (@Siavash) Pinned comment
دوست گرامی! آیا ایرانی ها بودند که آن چهار هزار تن را در یازدهم سپتامبر کشتند؟ برداشت من از نوشته ی شما این است که بی گمان چنین بوده است! شاید شما بتوانید چیزهایی را در آن رویداد ببینید و بیابید که من توانایی ی دیدن آن ها را ندارم. از شما برای نداشتن چشمان تیزبینی مانند چشمان تیزبین شما، پوزش می خواهم. من نمی توانم حتا نام یک ایرانی در میان دهشتگرانی (تروزیست ها) که آن رویداد را پدید آوردند ببینم. شاید شما بتوانید! شانزده سالی از آن داستان می گذرد، هنوز یک گزارش که گویا هنبازی (شرکت) ایرانیان در آن کشتار بوده است در هیچ جای جهان در دست نیست. ولی برای آگاهی ی شما و ارباب ترامپ می گویم، ایرانیان تنها مردمان خاورمیانه ای بودند که در یک کُنش خودجوش به یاد جانباخته گان آن کشتار به خیابان ها آمدند و شمع برافروختند وبدینسان صلحدوستی خود را به حهانیان نشاند دادند. آقای سیاووش خان! از شما می پرسم که آیا شما آمریکایی ها هم، پس از آنکه دولتتان یک هواپمای مسافربری ی ایرانی را سرنگون ساخت و بیش از سی سد (صد) تن کودک خردسال، زن و مرد ایرانی ی بیگناه را کشت، یک شمع، تنها یک شمع برای جانباخته گان ما برافروختید؟ نه! نکردید. ولی به آن فرمانده ای که دستور آن کشتار را داد مدال شایستگی دادید. شرم هم خوب چیزی است. نیست؟
آقای سیاووش خان! اگر دهشگری ( تروریسم) بد است، که بد است، پس چرا درباره ی اینکه خود آمریکایی ها پذیرفته اند به همه ی گروه های تروریستی در سوریه جنگ ابزار داده اند و می دهند و هم اینکه مزدوران دولت اسلامی ابوبکر بغدادی، جبهه النصر و...و ..همه در لیست حقوق و مزدگیری از دولت آمریکا بوده اند، چیزی نمی گویید؟ کمی هم صداقت خوب چیزی است، آقای سیاووش خان!
آقای سیاووش خان! امیدوارم که شما تنها و تنها از سرناآگاهی چیزی پرانده اید ناسنجیده و اندیشه نشده. و باز امیدوارم شما از شمار آن ترامپ چی های ایرانی نما که از خود ترامپ هم ترامپچی تر اَند نباشید. آقای سیاووش خان! این انسانیت که ارزشمند است، نه مزدوری ی بی مزد یا بامُزد برای دیگران.
شما شاید بتوانید پارسی سخن بگویید، ولی گمان نمی کنم ما ایرانیان و آن روح ِ ایرانی بودن ما ایرانیان را بشناسید. شما با تاریخ و فرهنگ سرزمین من، که آن را از جان دوست تر می دارم، آشنایی ندارید. برای شما که ایرانی نیستید، فهم فرهنگ و تاریخ ایران، سرزمین ِ من، سخت است. تنها برای آگاهی ی شما می گویم که ایران کهن ترین کشور جهان است و این افتخار کمی برای ما ایرانیان نیست. اگر آمریکای مجبوب شما، کهن سالگی ی کشور من را داشت دیگر خدا را هم بند نبودید. ما تروریست نیستیم. پیامیر موعود شما با گنجاندن نام ایران در شمار کشورهای تروریست پرور، به ما ایرانیان توهین و پرخاش می کند، نه به رژیم جمهوری ی اسلامی. با امید آگاهی، خردورزی و ایران دوستی برای شما. پ. مهرکوهی
See More
1 +
 
More