شب يلدا

2 +

در باور نیاکان ما ایرانیان ؛ شب یلدا شب تولد خورشید است از خدا می خواهم وجودتان مثل خورشید گرمابخش دوستان و جامعه باشد

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More