تجمع اعتراضی دانش آموختگان و دانشجویان در مقابل وزات نفت در تهران با ابعاد گسترده تری ادامه یافت. به دنبال فراخوان روز گذشته دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت٬ امروز سه شنبه ۱۴آذرماه تجمع بزرگی از ساعت ۱۲ ظهر در جلوی وزارت نفت برگزار شد. دانش آموختگان و دانشجویان که در این تجمع به صورت گسترده تر و پرشمار تر از قبل حضور داشتند در مقابل درب غربی وزارت نفت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More