تجمع اعتراضی دانش آموختگان و دانشجویان در مقابل وزات نفت در تهران با ابعاد گسترده تری ادامه یافت. به دنبال فراخوان روز گذشته دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت٬ امروز سه شنبه ۱۴آذرماه تجمع بزرگی از ساعت ۱۲ ظهر در جلوی وزارت نفت برگزار شد. دانش آموختگان و دانشجویان که در این تجمع به صورت گسترده تر و پرشمار تر از قبل حضور داشتند در مقابل درب غربی وزارت نفت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

0 comments

More