تجمع اعتراضی در حمایت از زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر، پنج‌شنبه ششم مهرماه, دادستانی تهران

53 +

تجمع اعتراضی در حمایت از زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر، پنج‌شنبه ششم مهرماه ساعت ۱۰ صبح در خیابان  ۱۵ خرداد دادستانی تهران
s9pxmi9i.jpg.