مصاحبه‌ای که می‌خوانید، برای نخستین بار روایتی از زندگی شخصی محمدرضا نیکفر، فیلسوف سرشناس و پرکارِ دو دهه اخیر، به دست می‌دهد.
نیّت اصلی پرسش‌گر، کمک به خلق این روایت از خلال گفتگوست؛ روایتی که به شناخت سیاق تاریخی و شرایط فردی و بیرونیِ تکوین و تحول ایده‌های فلسفیِ نیکفر یاری رساند.
طبیعی است که سنّت روایتِ زندگی شخصی در فضای فارسی‌زبان یا آلوده است به خودستایی‌ها، بازسازی عامدانه و فریبنده تصاویر گذشته و ابداعِ امروزی «دیروز» یا آکنده از روایت‌هایی است که ردّی از تأملِ ژرفِ راوی در خود و دگرگشت‌های تاریخی‌اش نیست و جای اندیشیدنی بازتابی، نقادانه، صادقانه و دلیرانه به زندگی و ذهنِ خود در آن‌ها خالی است.
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
MashGhasem MashGhasem (@MashGhasem) Pinned comment
مصاحبه‌ای (فلسفی, سیاسی, تاریخی) با عُمق و گستره ای بی نظیر در ادبیات معاصر ایران: از بررسی ماهیت دو بُنی و دوپایه ای بودن انقلاب نافرجام ۱۳۵۷, تا مشکل انتگراسیون در رژیم پهلوی و رژیم کنونی, تا بینشی مجهز به تأمل‌ورزی و هرمنوتیک سوءظن, ....
این گفت و گویی است که غور باید کرد.
حداقل یک بار مطالعهء با دقت و باریک اندیشانهء این متن به تمامی خوانندگان محترم و دوستان عزیز توصیه می شود.
See More
0 +
 
More