گیتی _ شکوه سبزه زار - آهنگ سمفونی شماره ۴۰ موتسارت

30 +
Source: Youtube

«شکوه سبزه زار» 


تو شکوه دمیدن نوری  

که نشسته به سینه ی آب  

تو صدای شکفتن روزی  

که رسیده ز قله ی خواب 


تو گذشتی از توفان ها  

تو گذشتی از باران ها  

از بی کران ها  


تو رسیدی از آن سوی دریا  

گل و عشق و ترانه رسید  

گل یخ از نسیم تو پژمرد  

دل غنچه به سینه تپید  


تو بمان  

تو بمان  

تو بمان
ای همیشه بهار 

ای شکوه سبزه زار... 


شعر:ایرج جنتی عطایی
Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More