شاهین نجفی درباره مهدی اخوان ثالث

13 +
Source: Youtube

شاعر هم محلی من تعریف می کرد آن اواخر اخوان ثالث را گاهی پیش خودمان انزلی می آوردیم. از زور فقر و بی چیزی ذره ذره داشت نابود می شد با شعر های پس مانده و غرور تریاک. آخر سال ها بود که حقوق بازنشستگیش را قطع کرده بودند چون میخواست بر سیستم باشد و نه با آن. 

آن موقع مثل الان کلان رسانه های دولت های غربی فعال نبودند که پیرمرد را بکار بگیرند تا در رثای حقوق بشر امریکایی شعر بخواند. 

مُرد، مثل بقیه مُرد. مگر می شود شاعر باشی و قلدر و طاغی و عاصی هم باشی و ایرانی هم باشی و با بدبختی نمیری.Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More