روزکوروش بزرگ برهمگان همایون باد

20 +

وطن یعنی نژاد پاک کورش سپردن سر براه خاک کورش وطن یعنی درفش کاویانی وطن یعنی ردای اسمانیBoosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
MashGhasem MashGhasem (@MashGhasem) Pinned comment
روز کوروش کبیر گرامی باد.
راه انداختن یک مسلک مذهبی دیگر, اینبار به نام "نژاد" و "وطن", اصلا و ابدا گرامی نباد.
این سخره بازی های "ردای آسمانی" و امثالهم نیز دیگر رنگ باخته اند.
همه چیز در این زمین است: در جغرافیا و در تاریخ ما, و اینکه چقدر از گذشتهء خود یاد گرفته ایم و چند بار قرار است از چاله به چاه بیفتیم تا آخر سر دست برداریم از این فیل هوا کردن های دوره ای .
که هیچکدام از این ها هیچ ربطی به آسمان ندارد
See More
1 +
 
More