روز محو خشونت علیه زنان

51 +


Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
vahabhakimian Vahab Hakimian (@vahabhakimian) Pinned comment
خشونت علیه زنان از فرهنگ یک ملت ناشع است و فرهنگ از مذهب. تا مرد سالاری در جامعه ای قابل قبول است و مرد و زن در ان از مواهب یکسان بهره نمی برند بخشی از مردان رفتار خشن را حق مسلم خود و موجب مباهات می دانند.
See More
2 +
 
More