دادستانی استانبول اموال و دارایی‌های رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای را توقیف کرده است. اقدامی که در واکنش به اعترفات رضا ضراب در دادگاه نیویورک صورت گرفته است.

در روزهای اخیر، با اوج گرفتن خبرهای مربوط به اعترافات ضراب، دولت ترکیه اقدام های متعددی برای مهار آن صورت داده است.

0 comments

More