دادستانی استانبول اموال و دارایی‌های رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای را توقیف کرده است. اقدامی که در واکنش به اعترفات رضا ضراب در دادگاه نیویورک صورت گرفته است.

در روزهای اخیر، با اوج گرفتن خبرهای مربوط به اعترافات ضراب، دولت ترکیه اقدام های متعددی برای مهار آن صورت داده است.
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More