ما بخشی از ساکنان نیویورک برای پشتیبانی از خیزش به حق شما روز شنبه ۱۳ ژانویه در "یونیون اسکور" ساعت ۲ تا ۴ گردهم خواهیم آمد تا صدای شما برای «نه به جمهوری اسلامی و آری به سکولار دمکراسی باشیم.
اغتشاش خواندن حرکت شما از سوی اصلاح طلبان و جناح های دیگر حکومت ذره ای از اعتراض بر فقر و بی عدالتی نخواهد کاست.
ما بخوبی از رنج شما در طول تقریبا ۴ دهه از سرکوب، چپاول ثروت ملی، تبعیض علیه زنان، اقلیت ها، فشار بر کارگران، معلمان و دانشجویان آگاهیم و از خیزش شما برای تغییر وضع موجود حمایت می کنیم.