واقعه عاشورا در ائینه تاریخ (بخش هشتم ) با اسماعیل وفا یغمائی /نقش مازوخسیم و سادیسم

38 +
Source: Youtube


Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
AhmadKasravy AhmadKasravy (@AhmadKasravy) Pinned comment
با سپاس از هموطنان و خوانندگان محترم که تا کنون این سری گفتارهای پژوهشگر فرهیخته آقای اسماعیل وفا یغمائی در بارهء خاستگاه تاریخی واقعهء عاشورا را دنبال کرده اند, و همچنین با ارسال پیامهای گرم خود از چنین اقدامهای روشنگرانه پشتیبانی کرده و این حقیر را در ادامهء این راه تشویق نموده اند.
در قسمت هشتم این گفتارها و مبحث "نقش مازوخسیم و سادیسم" جای آن هست که علاوه بر سخنان استاد وفا یغمائی از منابع دیگر نیز در شکافتن این مقوله استفاده شود.
به امید آنکه این نبشتارها برای هموطنان و خوانندگان محترم مقبول افتد, و مقدمه ای باشد بر نقد فرهنگ دروغین خرافات و خونین مذهبی در وطن ما.مازوخیسم: بیماری روانی شیعه
sokhan-rooz.blogspot.com/2015/09/blog-post_11.htmlنگاهی به روحیهء مازوخیستی و سادیستی آمیخته در عزاداری های و قوانین مذهبی
www.fozoolemahaleh.com/2012/07/27/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
See More
16 +
 
More