این نوشته به این پرسش‌ها می‌پردازد:

معنای رخدادهای خیزش دی‌ماه چیست؟
آیا ادامه خواهند یافت؟
آیا یک انقلاب آغاز شده است؟
آیا می‌توانند حرکت‌های اعتراضی را مهار و سرکوب کنند؟
نوشته برمی‌نهد که آنچه در اوایل دی‌ماه ۱۳۹۶ در خیابان‌های ایران جریان یافت کنش‌گری یک “انقلاب بی‌کنش” است که منظور از آن تحولات عمیق در جامعه ایران از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون است.

در ادامه این ایده مطرح می‌شود که تحولات پیش رو به احتمال بسیار طبق الگوی کلاسیک انقلاب پیش نخواهد گرفت. ما پا در روند یک “دگرگشت” پیچیده و طولانی گذاشته‌ایم.

دگرگشت به نقطه تعیین‌کننده‌اش می‌رسد آنجایی که به رژیم تحمیل شود که مشروعیت‌اش را به رأی بگذارد. برای تحمیل چنین چیزی به رژیم ابتدا باید یک نبرد سنگر به سنگر را پیش برد. تنها اتکا به نبرد خیابانی، خطرناک است. باید همه سنگرهای مدنی را تصرف کرد.


Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) Pinned comment
This essay is the most informed, innovative, authentic interpretation on the events of the last six days, based on a thourough, scholarly knowledge of the past 40 years.
HIGHLY RECOMMENDED, A MUST READ!
See More
1 +
 
More