نعلیات

5 +

نعلیات


چند رباعی

۱


نعلی است که شیخ آفرین میزندش

صد بوسه به روی آهنین میزندش

آنگاه نه بر پای خران، بل سر ما

بانام خدا و خلق و دین میزندش۲


نعلی است که نعلبند اسلام عزیز

آماده نمود خوشگل و خوب و تمیز

آنگاه به فرق مومن و مومنه زد

ازقرن نخست تا کنون چابک و تیز۳


نعلی است نه بر پا! که به سرهاست عیان

رخشنده چو تاج شهریاران جهان

هر کس به جهان شاد به چیزی باشد

ما نیز زنعل کله هامان شادان۴


نعلی است که بر کله ی ما کوفته اند

زین نعل شعور ما همه روفته اند

با سر همه در طریق جهلیم روان

ما را این است، آنچه آموخته اند۵


نعلی است که گر به سر نبود ای دل من

در جهل نبود خانه و منزل من

گر نعل به پای من بدی نی سر من

بی شک شده بود حل همه مشکل من۶


گوئیم که ما! فخر جهانیم همه

برجسته ترین نقش زمانیم همه

در آینه بنگریم  خود رایکدم

دانیم که از نعل سرانیم همه۷


ای دوست بهشت اگر حقیقت، نه مجاز

بی شک که پس از طی چنین راه دراز

چون ما همگی نعل به سرها داریم

اصطبل بهشت میدهدمان آوازwww.pezhvakeiran.com/maghaleh-86938.html

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More