محکومیت نقض حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد

49 +

قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی  با  ۸۳  رای مثبت در کمیته سوم مجمع عمومی ملل .متحد به تصویب رسید. این شصت و چهارمین محکومیت رژیم آخوندی در ارگانهای ملل‌متحد است.