پیام تسلیت "سندیکا کارگری نیشکر هفت تپه" به مردم ایران به ویژه هموطنان کرد..

3 +

ty26yn1r.jpg

همراه شو عزیز تنها نمان به درد

کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود


کارگران ، هم سرنوشتان ستم دیده ؛


بعد از شنیدن خبر وحشتناک زلزله درغرب ایران از جمله مناطق اطراف کرمانشاه و شهرها و روستا های مرزی ایران و عراق و کشته شدن صدها انسان بی گناه وزخمی شدن هزاران انسان وتخریب هزاران محل سکونت، که به گفته خبر گزاری ها مرگبارترین زلزله سال جاری جهان نام برده اند، غم ، ماتم و نگرانی بزرگی بر همه ما سایه انداخت ویک بار دیگردر کنار این حادثه بسیار تلخ و ناگوار، تعدادی  از آن زلزله ها که برسر ما فرود آمده است را برشمردیم .


به گلوله بستن کولبران ، اخراج و قرارداد های سفید امضاه وموقت، بیکاری گسترده، احکام زندان و شلاق کارگران، بازداشت نمایندگان کارگری وبه غل و زنجیر بستن آنها بر روی تخت بیمارستان، حمله به صف کارگران گرسنه،  به گلوله بستن کارگران خاتون آباد، دستمزد های چهار برابر زیر خط فقر، سفره خالی مردم زحمتکش،نبود تحصیل رایگان وفضای آموزشی مناسب، وجود کودکان کاروخیابان، کودک آزاری وتجاوز ، اعتیاد وفساد، وجود " ژن " های برتر،نابرابری هاوتبعیض های جنسی و ملی، نبود آزادی بیان، اندیشه، تشکل ،تجمع و اعتصاب ، نبود امکانات پزشکی، بهداشتی و درمان مناسب و رایگان، نبود خدمات اجتماعی رایگان برای تمامی احاد جامعه ، وجود فساد و رشوه خواری، ضرب و شتم و کشتن دستفروشان، وجود ریز گردها ، وجود استثمارافسارگسیخته و...بله این زلزله ها و پس لرزه ها قابل شمارش نیستند ...!


بعدا فکر کردیم که عامل تمامی این بدبختی ها، نظام سرمایه داری است. باز هم فکر کردیم آیا نمیشود در چنین شرایطی کارگران و توده های فرودست جامعه از حداقل امکانات زندگی بهره مند شوند؟ آیا نمی شود کسانی که خود را دولت می نامند  تنها فقط مقدارناچیزی ازدرآمد هایی که حاصل رنج کارما کارگران است را صرف رفاه و امنیت وآسایش افراد این جامعه کنند؟ شاید سرمایه داران و " ژن " های برتر، واعظان و حافظان این مناسبات، تصور می کنند که ما کارگران و توده های فرودست جامعه در قرن بیست ویک ، باید به مانند مردم قرون وسط اندیشه کنیم ودرمقابل این حوادث طبیعی، خود رامقصربدانیم! و تاوان مکافات و جنایات ناکرده را پس دهیم !!.


حاکمان گفتند برایتان خانه ساخته ایم !!؟ ( مسکن مهر ) تازه مشخص شد که آنچه ساخته اند مسکن نبود، بلکه قتلگاهی بود برای کودکان ودیگرعزیزانمان !


ما می دانیم که زلزله ، سیل و هر حادثه طبیعی دیگر میتواند خارج از اراده بشر رخ دهد، اما ما کارگران خواندیم وشنیدیم ودیدیم که با توجه به وجود دانش، تکنولوژی و فن آوری های جدید بشری، می شود با خشم طبیعت به مبارزه برخواست وهزینه های تخریب آن را به حداقل  ممکن رساند. ما کارگران بازهم اندیشیدیم و دیدیم و شنیدیم که آنچه حامی ماست، خود توده های رنج وکارهستند و چه پرشور ما شاهد کمک های مردمی بوده وهستیم که دردل نا امیدی مردم زلزله دیده، به کمک آنها شتافتند.درود بر اراده شما ، درود بر همبستگی شما.


سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه همراه با کارگران این شرکت از صمیم قلب به بازماندگان این حادثه دلخراش و بسیار ناگوار تسلیت گفته و خود را در این غم بزرگ شریک می دانیم.


یاد عزیزانی که قربانی زمین لرزه شدند گرامی باد!


سندیکا کارگری نیشکر هفت تپه


۲۴/۸/۱۳۹۶ خورشیدیj5em4g4k.jpg


y9wu1c84.jpg

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
Kargar Kargar (@Kargar) Pinned comment
استقبال گرم از مقام عظمای ولایت
.
See More
0 +
 
More