!مگسک: شهوت و تجاوز

21 +
Source: Youtube

امام خمینی در کتاب وزین تحریرالوسیله تلذذ جنسی از شیرخوارگان را هم مجاز دانسته است. و خب لابد این رابطه طبق نظر امام دوطرفه محسوب می‌شده از این‌رو قاریان تحریرالوسیله تلاش می‌کنند در قالب آزار جنسی به این رهنمودها عمل کنند.
Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins

0 comments

More