روز ۸ مارس روز جهانی زن روز مبارزه علیه تبعیض و نابرابری است. ۸ مارس روز اتحاد و همبستگی جهانی‌ زنان، روز صف‌آرائی‌ در مقابل نظام مردسالار حاکم بر جهان است. روز مبارزه در راه تحقق بخشیدن به رویای آزادی و رهایی‌ زنان.
هشتم مارس برآمده از مبارزات میلیون‌ها زن در سراسر جهان علیه تبعیض جنسیتی است که سابقه ای به قدمت تاریخ دارد.
اکنون نگاهی مختصر بر تاریخ مبارزات زنان ایران در یکصد سال گذشته می افکنیم:


Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More