بنگرید که آیت الله ناصر مکارم شیرازی که بودجه‌ای خاص برای قم می‌خواهد چگونه پس از همه‌پرسی تشکیل جمهوری اسلامی در ۳۸ سال پیش مدعی می‌شود که نظام تازه علیه خاصه‌خرجی خواهد بود.

اگر مبنا را بر حرف‌های ۳۸ سال پیش او بگذاریم، حرف‌های کنونی‌اش را باید دلیلی بر لزوم بیزاری از جمهوری اسلامی بدانیم.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More