دولت جمهوری اسلامی یک دهه است که از اعلام عمومی خط فقر رسمی و جمعیت زیر خط خودداری می‌کند. هر یک از نهادهای حکومتی براساس معیارهای نامشخص آمار متفاوتی از جمعیت زیر خط فقر ارائه می‌دهند. رئیس سازمان امور اجتماعی ایران می‌گوید: ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More