ای قلم ها!

31 +

ای قلم های تراشیده نازک که هنوز...

جوهر از ناخن تر می ریزید!

بیمتان نیست ز خنقکدۀ دژخیمان،

حرف آزادی و حق بر صفحات می چینید.


جامه تان دست همان راد بلند اندیش است...

که به خواری قلم خو نگرفت و مدح بیگانه نگفت.

جایتان خوش به کف مرد و زن آزاده...

که نترسند ز افشاگری ننگ نهفت!


ای قلم ها بنویسید به هر طوماری؛

که چو صاحب قلمی هست، قلم ساکت نیست.

گرچه بیداد گران صاحب هر تصمیم اند،

لیک آزاده قلم را به دل ها جائیست.


ای قلم ها منشینید به خامشی ژرف !

که پلیدان گمارند که ما تسلیم ایم.

چون بریزید شما جوهرتان بر اوراق،

خوب دانند که ما صاحب هر تحریر ایم.


بزدائید زدل تیره غبار تشویش !

بفروزید چراغ ره آزادی را !

که قلم ها همه، چون گرد هم آیند به راه...

نتواند گسست تاج سری، تاری را !


ای قلم ها بشتابید درنگ جایز نیست !

مرثیه در غم سهراب دگر بیهوده است. *

جای هر قطرۀ خون از بدن سهرابی،

قطره اشکی است که ره سوی جهاد پیموده است.


*اشاره به داستان رستم و سهراب از شاهنامۀ فردوسی


 https://vahabhakimian.blogspot.com
Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More