خامنه‌ای: ما دیکتاتوری را دیدیم، جوانان ندیدند‎

18 +

"ما دیکتاتوری دیده‌ایم»


رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای روز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد/۳ اوت در مراسم تنفیذ حسن روحانی  گفت: «ما در دوره‌ قبل از انقلاب، دیکتاتوری و بی‌اعتنایی به مردم را با همه‌ وجودمان دیده‌ایم؛ جوان‌های ما ندیده‌اند." 

----------------------------------------------

 نظر یکی از کاربران "رادیو زمانه"


اما پیرها که دیده اند . زبانزد اکثرشان هم این است: نو ر به قبر شاه بباره. خامنه ای انگار نه صدای جوانان را می شنود و نه زبانزد پیران را. مسئله این نیست که ما با این زبانزد موافق باشیم یا مخالف . گزاره را من و شما می توانیم بسازیم ، لیک رایج شدن آن در زبان دیگر در اختیار ما نیست. بسنده است در یکی از شهرهای ایران کنونی برای آزمودن درستی یا نادرستی پدیدار شاه علیه الرحمه و ملعنت خامنه ای در زبان همگانی پرسه ای بزنید، سوار تاکسی و اتوبوس و مترو شوید و اگر اندوه سنگ گشته در چهرۀ مردمان در اثر اعتماد به شما کمی شل شود از اکثر مردم بشنوید که دربارۀ شاه و خامنه ای چگونه فکر می کنند.نتیجۀ آزمون شخصی من این بوده: دومی منفورترین است و اولی گرچه روی در نقاب خاک کشیده برخلاف دهۀ ۴۰ و ۵۰ با القاب نیکو نام برده می شود. اگر این درست باشد _ که از نگرِ من به عنوان یک پدیدار زبانی درست است_ از این آقای خامنه ای باید پرسید: چه شده است که زمان شاه در ذهنیت عمومی هم اکنون دوران طلایی شده است؟ آیا همین حضور شما برای تنفیذ حکم رییس جمهوری که از یک صندوق رأی تنگ و فکسنی و از پیش کنترل شده بیرون آمده گواهی نمی دهد که « مردم سالاری خداسالارانۀ شما» چیزی نیست جز: کلاه گشادی بر سر هر نوع دموکراسی؟


صادق پویان / ۱۴ مرداد ۱۳۹۶Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More