احمد همتی، نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس ایران می‌گوید کاهش شدید ارزش پول «عمق فاجعه» در کشور را نشان می‌دهد.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More