آتنا دائمی و گلرخ ایرایی وارد یازدهمین روز اعتصاب غذا و چهارمین روز اعتصاب خشک شدند. آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، امروز سه‌شنبه (۲۴ بهمن) وارد یازدهمین روز اعتصاب غذا و چهارمین روز اعتصاب خشک در قرنطینه زندان قرچک ورامین شده‌اند. خواست آنها، بازگشت به زندان اوین است.Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More