این تیتر نامه ای هست از سهیل عربی که بدست "کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان" رسیده است و در آن از خودش، غلامرضا خسروی، زندان و علیرضا گلی پور میگوید:Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More