خط فقر در ایران طی یک دوره ۱۰ ساله ۲۴ درصد افزایش داشته و خط فقر غذایی و غیرغذایی سرانه در یک دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ بیش از ۵.۶ برابر شده است. در این دوره خط فقر غیر‌غذایی شش برابر و خط فقر غذایی ۵.۶ برابر بیشتر شده است.
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More