کارگران نیشکر هفت تپه در یک فراخوان عمومی اعلام کردند که تا رسیدن به خواسته هایشان دست از کار کشیده و به اعتصاب دست خواهند زد.


Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins

0 comments

More