روز دوشنبه ششم آذرماه ۹۶ مالباختگان و غارت شدگان کاسپین در مقابل منزل امام جمعه اهواز تجمع کرده و خواهان بازپس گیری پولها و سپرده هایشان شدند.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
MashGhasem MashGhasem (@MashGhasem) Pinned comment
تجمع مقابل منزل امام جمعه اهواز با شعار: "آخوند همش لباسه خوارکش اختلاسه"


See More
1 +
 
More