فیلم اجرای اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو- تجمع ۱۳ آذر ۹۶

26 +
Source: Youtube


ما چیزهایی ساده می گوییم 

بسیار ساده بیانشان می کنیم 

این که می ارزد آدمی زندگی کند و بمیرد 

بخاطر 

برابری و صلح
Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
Dakho Dakho (@Dakho) Pinned comment
سرود ۱۶ آذر - روز دانشجو.
See More
1 +
 
More