پس از گذشت دوشب از زلزله در غرب کشور شب گذشته نیز مردم زلزله زده در سرمای صفر درجه شب را در خیابانها و پارکها بدون سرپناه و چادر گذراندند.Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins

0 comments

More