به‌رغم زلزله وکشته شدن شمار زیادی ازهموطنان، صبح دوشنبه ۲۲ آبان ۴ زندانی را در ارومیه اعدام کردند!

37 +

.اعدام شدگان همگی اهل میاندوآب بودند: قباد مرادی، مرتضی قلی پور، مهدی حاجی‌زاده و رامین عشقیBoosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More