بگذار برخیزد مردم بی لبخند, بگذار برخیزد

43 +


بر کدام جنازه زار می‌زند…؟


بر کدام جنازه زار می‌زند این ساز؟
بر کدام مُرده‌ی پنهان می‌گرید
این سازِ بی‌زمان؟

در کدام غار
بر کدام تاریخ می‌موید این سیم و زِه، این پنجه‌ی نادان؟

 

بگذار برخیزد مردمِ بی‌لبخند
بگذار برخیزد!

 

زاری در باغچه بس تلخ است
زاری بر چشمه‌ی صافی
زاری بر لقاحِ شکوفه بس تلخ است
زاری بر شراعِ بلندِ نسیم
زاری بر سپیدارِ سبزبالا بس تلخ است.
بر برکه‌ی لاجوردینِ ماهی و باد چه می‌کند این مدیحه‌گوی تباهی؟
مطربِ گورخانه به شهر اندر چه می‌کند
زیرِ دریچه‌های بی‌گناهی؟

 

بگذار برخیزد مردمِ بی‌لبخند
بگذار برخیزد!

 

۱۸ شهریورِ ۱۳۷۲Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

2 comments

Best   /  Newest   /  Oldest
vahabhakimian Vahab Hakimian (@vahabhakimian) Pinned comment
احسن به انتخاب به جایت که بی درنگ،
در ان بسا پیام به دل های روشن است.
از ان بزگوار، تو چون نقل می کنی،
حرف دل تو است، که مهد شکفتن است.
See More
12 +
 
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) Pinned comment
چنین گفت بامداد:
بگذار برخیزد مردم بی لبخند

این مردم بی لبخند بگذار که برخیزد
از خواب گرانش شد بیدار که برخیزد

این مردم اندُهمند بسیار زند لبخند
چون بگسلد او این بند؛ بگذار که برخیزد

این مردم بی لبخند برخاسته چون الوند
غولی ست رها از بند هربار که برخیزد

از حوزه و از بازار وز شیخ جنایتکار
بینی که بود بیزار اجبار که برخیزد

این مردم بی لبخند آسوده اگر یکچند
در خواب مپندارش: هشدار، که برخیزد!

این تفرقه در گفتار از تازی و از تاتار
دانی که خطا باشد پندار که برخیزد

کم گو دلم آزرده مرغ سحر افسرده
زان شمع فرو مرده یادآر، که برخیزدسعید یوسف

See More
2 +
 
More