٩آبان بازداشت و ١٣آبان سالروز شهادت” #ستاربهشتى” کارگر و وبلاگ نویس میباشد که زیر شکنجه جان سپرد.

18 +

یاد میکنیم

از بزرگ جوانمردی

که در عین فقر و بیکاری

از ثروتمندترین انسانهای زمان ما بود

و هرگز درمقابل "ظلم" و "ظالم" سکوت نکرد


----


افشاگري يك جوان در مراسم چهلم شهيد آزادي ستار بهشتي

Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
Zendanian Zendanian (@Zendanian) Pinned comment
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی : بچه من , زیر شکنجه کشته شد!


.
See More
16 +
 
More