Top   /  New
JorgeAmVF JorgeAmVF (@JorgeAmVF) replied to kappy (@kappy) on
It is funny how Resident Evil is full of them.

Other user on another platform mentioned Albert Wesker.
See More
Dakho Dakho (@Dakho) on
بیتوتهء کوتاه


"چشمه‌ها
از تابوت می‌جوشند
و سوگوارانِ ژولیده آبروی جهان‌اند.


عصمت به آینه مفروش
که فاجران نیازمندتران‌اند."

بیتوته‌ی کوتاهی‌ست جهان
در فاصله‌ی گناه و دوزخ
خورشید
همچون دشنامی برمی‌آید

و روز
شرمساری جبران‌ناپذیری‌ست.آه
پیش از آنکه در اشک غرقه شوم
چیزی بگویدرخت،
جهلِ معصیت‌بارِ نیاکان است
و نسیم
وسوسه‌یی‌ست نابکار.
مهتاب پاییزی
کفری‌ست که جهان را می‌آلاید.چیزی بگوی
پیش از آنکه در اشک غرقه شوم
چیزی بگویهر دریچه‌ی نغز
بر چشم‌اندازِ عقوبتی می‌گشاید.
عشق
رطوبتِ چندش‌انگیزِ پلشتی‌ست
و آسمان
سرپناهی
تا به خاک بنشینی و
بر سرنوشتِ خویش
گریه ساز کنی.آه
پیش از آن که در اشک غرقه شوم چیزی بگوی،
هر چه باشدچشمه‌ها
از تابوت می‌جوشند
و سوگوارانِ ژولیده آبروی جهان‌اند.
عصمت به آینه مفروش
که فاجران نیازمندتران‌اند.خامُش منشین
خدا را
پیش از آن که در اشک غرقه شوم
از عشق
چیزی بگوی!۲۳ مردادِ ۱۳۵۹

See More
kappy kappy (@kappy) on
*Art for cards
See More
Dakho Dakho (@Dakho) on
سرودِ ابراهیم در آتش


"شیرآهن کوهمردی
.
.
تا آسمان بر او نماز برد"در آوار خونین گرگ و میش، دیگر گونه مردی آنک
که خاک را سبز می خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان
که اینش به نظر هدیتی نه چنان کم بها بود که خاک و سنگ را بشاید

چه مردی، چه مردی که می گفت
قلب را شایسته تر آن که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند
و گلو را بایسته تر آن که زیباترین نامها را بگوید

و شیرآهن کوهمردی ازین گونه عاشق
میدان خونین سرنوشت، به پاشنه آشیل در نوشت
روئینه تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود

آه اسفندیار مغموم
تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی

آیا نه، یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟
من تنها فریاد زدم نه
من از فرو رفتن تن زدم
صدایی بودم من، شکلی میان اشکال
و معنایی یافتم
من بودم و شدم
نه زان گونه که غنچه ای، گلی، یا ریشه ای که جوانه ای، یا دانه که جنگلی

راست بدان گونه که عالیمردی، شهیدی
تا آسمان بر او نماز برد

من بینوا بندگکی سر به راه نبودم
و راه بهشت مینوی من، بزرو طوع و خاکساری نبود

مرا دیگر گونه خدایی می بایست
شایسته آفرینه ئی که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند

و خدایی دیگر گونه آفریدم

دریغا، شیرآهن کوهمردا که تو بودی
و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی
نستوه و استوار مرده بودی

اما نه خدا و نه شیطان
سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرستیدند
بتی که دیگران اش می پرستیدند


.
See More
Dakho Dakho (@Dakho) on
درد مشترک
(اعدام گروه اول سازمان نظامی)

ttps://www.youtube.com/watch?v=vqHasQZblK4

اشک رازی است
لبخند رازی است
عشق رازی است

اشک آن شب لبخند عشقم بود

قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که بینی
یا چیزی چنان که بدانی...

من درد مشترکم
مرا فریاد کن

درخت با جنگل سخن می گوید
علف با صحرا
ستاره با کهکشان
و من با تو سخن می گویم

نامت را به من بگو
دستت را به من بده
حرفت را به من بگو
قلبت را به من بده،
من ریشه های تو را دریافته ام
با لبانت برای همه لبها سخن گفته ام
و دست هایت با دستان من آشناست.

در خلوت روشن با تو گریسته ام
برای خاطر زندگان،
و در گورستان تاریک با تو خوانده ام
زیباترین سرودها را
زیرا که مردگان این سال
عاشق ترین زندگان بودند.

دستت را به من بده
دستهای تو با من آشناست
ای دیر یافته! با تو سخن می گویم
بسان ابر که با طوفان
بسان علف که با صحرا
بسان باران که با دریا
بسان پرنده که با بهار
بسان درخت که با جنگل سخن می گوید

زیرا که من
ریشه های تو را دریافته ام
زیرا که صدای من
با صدای تو آشناست

==================

کاشفان فروتن شوکران
www.shamlu.com/odyssey/oeuvres/shookaran.pdf
.

See More
Dakho Dakho (@Dakho) on
کاشفان فروتن شوکرانغافلان همسازند،
تنها طوفان كودكان ناهمگون مي زايد !

همساز سايه سانانند،
محتاط در مرزهاي آفتاب
در هيئت زندگان، مردگانند ؛

وينان دل به دريا افكنانند، به پاي دارنده آتشها!
زندگاني دوشادوش مرگ، پيشاپيش مرگ . . .
هماره زنده از آن سپس كه با مرگ، و همواره بدان نام كه زيسته بودند

كه تباهي از درگاه بلند خاطرشان شرمسار و سرافكنده مي گذرد :كاشفان چشمه
كاشفان فروتن شوكران
جويندگان شادي در مجري آتشفشانها
شعبده بازان لبخند در شبكلاه درد
با جاپائي ژرفتر از شادي در گذرگاه پرندگان

در برابر تندر مي ايستند،
خانه را روشن مي كنند،
و مي ميرند.

اطاعت کورکورانه
نویسنده: خسرو روزبه

ketabnak.com/book/59345/%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
.
.
See More
Dakho Dakho (@Dakho) replied to ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on
The Idea of Order at Key West


"Repeated in a summer without end,
.
Oh! Blessed rage for order"
=================================


She sang beyond the genius of the sea.
The water never formed to mind or voice,
Like a body wholly body, fluttering
Its empty sleeves; and yet its mimic motion
Made constant cry, caused constantly a cry,
That was not ours although we understood,
Inhuman, of the veritable ocean.

The sea was not a mask. No more was she.
The song and water were not medleyed sound
Even if what she sang was what she heard,
Since what she sang was uttered word by word.
It may be that in all her phrases stirred
The grinding water and the gasping wind;
But it was she and not the sea we heard.

For she was the maker of the song she sang.
The ever-hooded, tragic-gestured sea
Was merely a place by which she walked to sing.
Whose spirit is this? we said, because we knew
It was the spirit that we sought and knew
That we should ask this often as she sang.

If it was only the dark voice of the sea
That rose, or even colored by many waves;
If it was only the outer voice of sky
And cloud, of the sunken coral water-walled,
However clear, it would have been deep air,
The heaving speech of air, a summer sound
Repeated in a summer without end
And sound alone. But it was more than that,
More even than her voice, and ours, among
The meaningless plungings of water and the wind,
Theatrical distances, bronze shadows heaped
On high horizons, mountainous atmospheres
Of sky and sea.

It was her voice that made
The sky acutest at its vanishing.
She measured to the hour its solitude.
She was the single artificer of the world
In which she sang. And when she sang, the sea,
Whatever self it had, became the self
That was her song, for she was the maker. Then we,
As we beheld her striding there alone,
Knew that there never was a world for her
Except the one she sang and, singing, made.

Ramon Fernandez, tell me, if you know,
Why, when the singing ended and we turned
Toward the town, tell why the glassy lights,
The lights in the fishing boats at anchor there,
As the night descended, tilting in the air,
Mastered the night and portioned out the sea,
Fixing emblazoned zones and fiery poles,
Arranging, deepening, enchanting night.

Oh! Blessed rage for order, pale Ramon,
The maker’s rage to order words of the sea,
Words of the fragrant portals, dimly-starred,
And of ourselves and of our origins,
In ghostlier demarcations, keener sounds.
See More
Dakho Dakho (@Dakho) on
One More BeerBeer
by Charles Bukowski


I don't know how many bottles of beer
I have consumed while waiting for things
to get better
I dont know how much wine and whisky
and beer
mostly beer
I have consumed after
splits with women-
waiting for the phone to ring
waiting for the sound of footsteps,
and the phone to ring
waiting for the sounds of footsteps,
and the phone never rings
until much later
and the footsteps never arrive
until much later
when my stomach is coming up
out of my mouth
they arrive as fresh as spring flowers:
"what the hell have you done to yourself?
it will be 3 days before you can fuck me!"

the female is durable
she lives seven and one half years longer
than the male, and she drinks very little beer
because she knows its bad for the figure.

while we are going mad
they are out
dancing and laughing
with horney cowboys.

well, there's beer
sacks and sacks of empty beer bottles
and when you pick one up
the bottle fall through the wet bottom
of the paper sack
rolling
clanking
spilling gray wet ash
and stale beer,
or the sacks fall over at 4 a.m.
in the morning
making the only sound in your life.

beer
rivers and seas of beer
the radio singing love songs
as the phone remains silent
and the walls stand
straight up and down
and beer is all there is.
See More
Dakho Dakho (@Dakho) on
آخرین کمونیست عربستان سعودی: مشکل اصلی عدم اختلاط زن و مرد است.
www.radiozamaneh.com/354653الشيوعي الأخير في السعودية - مالك الروقي

See More
iraj iraj (@iraj) on
"Give millions of dollars to Israeli lobby, anti defamation league that is". Fox News boss and Apple Corporation boss each contributed a million dollar. As for blacks and muslims who are under real attack in America they can go and suck on egg. Zionist Jews know how to make everything to their own advange and make millions in the process.
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on
Thanx for another wonderful painting.
Not sure why but your work reminded me of this song by Namjo.

Haftat
See More
Dakho Dakho (@Dakho) on
John jaan thank you for posting this timely debunking of 'war on whites' myth.
Some have also argued that the whole notion of Whiteness and White origins of civilization are also myths.
In debunking Whiteness they point out to Africa as the origin of our species and how when White people go in the sun they get Black. Based on this, White skin is only a shade of Black skin, the melatonin effect.
As to non-White origins of European civilization "Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization" remains the standard.

Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization
muse.jhu.edu/book/15629
See More
Dakho Dakho (@Dakho) on
Heather Heyer's mom: Heather's message is 'magnified'
See More
sedaye_man sedaye_man (@sedaye_man) on
We condemn #Barcelona attack & we stand in full solidarity with the grieving families. Love & sympathy to Spain citizens
See More
sedaye_man sedaye_man (@sedaye_man) on
We condemn #Barcelona attack & we stand in full solidarity with the grieving families. Love & sympathy to Spain citizens
See More
JorgeAmVF JorgeAmVF (@JorgeAmVF) replied to jonnypennington (@jonnypennington) on
Well done, @jonnypennington: great picture!

Judging by this view: it must have been a nice trip.
See More
jonnypennington jonnypennington (@jonnypennington) replied to JorgeAmVF (@JorgeAmVF) on
It was indeed, just last week! Great place Skopje
See More
JorgeAmVF JorgeAmVF (@JorgeAmVF) on
What a beautiful shot, @jonnypennington!

Was it taken by you?
See More
sophia sophia (@sophia) on
Magento is the best platform to make a ecommerce website instantly. readymade script is a wise choice than scratch development. So this list of magento 2 marketplace extension is very useful. Thanks for sharing
See More