ChamoshChamoshvnd
@ChamoshChamoshvnd

نه فریدون ام من، نه ولادیمیرم که گلوله یی نهاد نقطه وار به پایانِ جمله یی که مقطعِ تاریخش بود ــ نه بازمیگردم من نه میمیرم. چرا که شما مسخره کننده گانِ ابلهِ نیما و شما کشندگانِ انواعِ ولادیمیر این بار به مصافِ شاعری چموش آمده اید

Top   /  New
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) replied to Parsa (@Parsa) on Pinned comment
Parsa jan that last line is a bit ambigious for me. It is directed to Ebbady, NIAC, both or none?!
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
"Chemical weapons are used by desperate regimes that are either outnumbered by the enemy or are reluctant to take casualties in their militaries. Barrel-bombing Douma with chem seems to have appealed to the regime as a tactic for this reason"

Above is how Prof. Cole explains the motivation for Assa ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) replied to Saïd Amin (@said) on Pinned comment
"You can build a throne with bayonets, but it's difficult to sit on it."


Keeping The Faith
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) replied to Saïd Amin (@said) on Pinned comment
No and yes.

Economic hardship doesn't have a mechanical relationship with angry surges of discontent, though it is often the economics which functions as the catalyst. Our own social explosion of 1977-1979 was a significanr example of such non-mechanical causality.

Per reform in Islamic Republic ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) replied to Saïd Amin (@said) on Pinned comment
If the violent nationwide protests of three months ago are any indications of what we will be witnessing in future, which they are, the Reform option is totally out of the picture.
What is most disturbing about all these articles focusing on JCOPA,...is their systematic failure in analyzing the n ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
Darius jaan thanx for your contrinutions, this is also a sort of informal welcoming, on behalf of all, as well. This site could use more young writer, keep coming back.

Hope you'll forgive me if I have a different perception from some of the statements you quote in here.

For instance:
"Despite th ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
Here's an article on Venezuela from two days ago.
Looks like the real war has already begun, it is inside the country, and Mudara is losing. This type of a colossal economic mismanagement and collapse could hardly be blamed on the West. There's something rotten in that monopolistic narrative of pow ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
سعيد سلطان پور - با كشورم چه رفته استسعید سلطانپور


با کشورم چه رفته است
---------------------------


با کشورم چه رفته است
که زندان‌ها
از شبنم و شقایق
سرشاراند

و بازماندگان شهیدان
انبوه ابرهای پریشان و سوگوار
درسوگ لاله‌های سوخته
می‌بارند

با کشورم چه رفته است
که گل‌ها هنوز
سوگوارند

با شور گ ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
سرود ای رفیقان


ای رفیقــان

ای رفیقــــــــان, قهـرمـانـان

جان در ره میهن خود بدهیم بــی مهــابـــا

از تــــــن مــــــا خــون بــریــزد
از خــــون مـــــا لالــــه خیـــــزد


پُـر لالـه و گـل بشـود همـه جـا چون گلستان

چــون دمــاونـــد ســرفـــرازیــــم
در ره خلـــــــــق جــان ببــازیـــم ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
خون ارغوانها
زده شعله در چمن، در شب وطن، خون ارغوان‌ها
تو ای بانگ شورافکن، تا سحر بزن، شعله تا کران‌ها

که در خون خستگان، دل‌شکستگان، آرمیده طوفان
به آیندگان نگر، در زمان نگر، بردمیده طوفان

قفس را بسوزان، رها کن پرندگان را، بشارت دهندگان را
که لبخند آزادی، خوشهٔ شادی، با سحر بروید

سرود ستاره ر ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
ترانه سرود رود


می‌گذرد در شب آیینه رود
خفته هزاران گل در سینهٔ رود

گلبن لبخند فردایی موج
سرزده از اشک سیمینهٔ رود

فراز رود نغمه‌خوان
شکفته باغ کهکشان

می‌سوزد شب در این میان
رود و سرودش

اوج و فرودش
می‌رود تا دریای دور

باغ آیینه دارد در سینه
می‌رود تا ژرفای دور

موجی در موجی می‌بندد
بر افسون ش ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
Whatever the ramifications of changes in international currency, Iranian people rightfully have a grievance against the Venezuelan government for its criminal support of the murderous mullahs in Iran.
And this doesn't just mean Madura, but goes all the way back to Chavez himself, holding hands with ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
آن‌که چون غنچه ورق در ورق خون می‌بست
شعله زد در شفق خون شرف خاور شد

----
نغمه در نغمه خون غلغله زد تندر شد
شد زمین رنگ دگر، رنگ زمان دیگر شد

چشم هر اختر پوینده، که در خون می‌گشت
برق خشمی زد و بر گرده‌ی شب خنجر شد

شب خودکامه که در بزم گزندش گل خون
زیر رگبار جنون جوش زد و پرپر شد

روی شب‌گی ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
مفهومی بزرگ و سرخ

سعید سلطانپورهنگامی که مفهومی بزرگ و سرخ
با جامه ی شوریدگان شهر
در ازدحام شهر بی آواز می گردد
.....
و در اتوبوس از گرانی های رنج روز می گوید
و در کنار کارمندان می نشیند با دلی غمناک
و سوگواری می کند بر مزار رتبه و قانون

و در کنار کار و زحمت می سراید شعر خونین رهایی را
زندا ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
Peculiar little "long read".
The resurgent Nationalism which author, at the outset, refers to is a sign of Nation-State's endurance, not its demise.
Use of the concept "Neoliberalism" could have substantially shortened this article.
Three points at the end border on science fiction. No matter how ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
نامه‌ی مارتين لوترکينگ از زندان بيرمنگام

نامه‌ی مارتين لوتر کينگ از زندان بيرمنگام يکی از سندهای مهم مبارزه‌ی غيرخشونت‌آميز برای حقوق مدنی سیاهان و ديگر شهروندان محروم در ايالات متحده‌ی آمريکا است. در اينجا بخش‌هايی از اين نامه را می‌آوريم. قسمت‌های حذف شده با [. . .] مشخص شده اند.

abdee-ka ... Read more
See More
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
Amazon Doesn’t Just Want to Dominate the Market—It Wants to Become the Market

The company is a radically new kind of monopoly with ambitions that dwarf those of earlier empires.
www.thenation.com/article/amazon-doesnt-just-want-to-dominate-the-market-it-wants-to-become-the-market/ ... Read more
See More